หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชลูด นิ่มเสมอ

ชื่อ : นายชลูด นิ่มเสมอ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๗๒ ที่จังหวัดธนบุรี ได้รับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ด้านประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รับราชการครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ดีโพลมาจากสถาบันประณีตศิลป์ แห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณค่า ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ เป็นอาจารย์สอนวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนียวิทยา ทฤษฎีสี ฯลฯ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งนอกจากงานสอน งานบริหารแล้ว ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ที่มีคุณค่าทางศิลปะไว้เป็นจำนวนมากจนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑๓ รางวัล ศาสตราจารย์ชลูด เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย ผลงานยุคแรก ๆ เป็นผลงานด้านจิตรกรรมที่นำเรื่องราวของคนชนบทมาเป็นเนื้อหาในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของคนไทยในรูปของงานศิลปะในชุดชาวนาไทย, สงกรานต์, ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ ระยะต่อมาศาสตราจารย์ชะลูด ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่พิเศษอันมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์คือ งานประติมากรรมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร นอกจากจะมีคุณค่าสูงในทางประติมากรรมที่มีความสัมพันธ์กับอาคารสถานที่แล้ว ยังทำให้เกิดบรรยากาศพิเศษที่งดงามรวมไปด้วย ประติมากรรมเหล่านี้ตั้งให้สาธารณชนได้ชื่นชมในที่สาธารณะ เช่น “ เงินพดด้วง ” หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย “ โลกุตระ ” ที่หน้าอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ “ พระบรมโพธิสมภาร ” ที่หน้าอาคารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ซึ่งประติมากรรมดังกล่าวเป็นที่ยกย่องในความคิดและปรัชญาของผู้สร้างสรรค์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในขณะรับราชการศาสตราจารย์ชะลูด ได้สร้างคุณูปการทางศิลปะแก่แผ่นดินไว้เป็นจำนวนมาก เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิชาการศิลปะให้แก่ประเทศไทย จนนับได้ว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ชะลูดเป็นคณบดีของคณะจิตรกรรมที่สร้างลูกศิษย์ทางศิลปะที่มีคุณภาพมาเป็นจำนวนมาก ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๖ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนวัดนวลนรดิส
๒๔๙๒ ฝึกหัดครูประถมการช่างชั้นปีที่๒ โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๗ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๙ ประกาศนียบัตร Academy of Fine Arts ,Rome
๒๕๐๖ ประกาศนียบัตร สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๘ อาจารย์ตรี คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๖ อาจารย์โท คณะจิตรกรรมและประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๘ อาจารย์เอก คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๒ หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๗ หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๙ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๐ รักษาการหัวหน้าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๕ รองศาสตราจารย์ ระดับ๙ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๒ ศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป ระดับ ๑๐ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๗ รางวัลภาพพิมพ์ จาก INTERNATIONAL BIENNIAL OF PRINTS IN TOKYO, ญี่ปุ่น
๒๔๙๘ เกียรตินิยม อันดับ ๑ (เอกณรงค์)
๒๔๙๘ เกียรตินิยม อันดับ ๒ (จิตรกรรม)
๒๔๙๘ เกียรตินิยม อันดับ ๒ (ประติมากรรม)
๒๔๙๙ เกียรตินิยม อันดับ ๑ (จิตรกรรม)
๒๔๙๙ เกียรตินิยม อันดับ ๑ (เอกรงค์)
๒๔๙๙ เกียรตินิยม อันดับ ๒ (ประติมากรรม)
๒๕๐๒ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (จิตรกรรม)
๒๕๐๒ ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม
๒๕๐๖ รางวัลภาพพิมพ์ จาก INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, ยูโกสลาเวีย
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • องค์สาม (Ong Sam)
 • อินทรีย์ ๕ (Insee ๕)
 • คิด (Preoccupation)
 • สงกรานต์ (Songkran-festival)
 • มอนติ มาริโอ (Monte Mario)
 • โต๊ะอาหาร (A Dining Table)
 • ผู้หญิงหลับ (Sleeping Lady)
 • วัดเก่า (Old Temple)
 • ภาพพิมพ์ ๑๒/๒๕๐๙ (Print ๑๒/๑๙๖๖)
 • ประติมากรรมชนบท ๔/๒๕๒๕ ก (Photo Documentary) Rural Sculpture ๔/๑๙๘๒A
 • ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ (Immaculate)
 • ต้นไม้ (Trees)
 • กระท่อมเขียว
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th