หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดสิงห์บุรี สนใจวาดภาพสัตว์ต่าง ๆ มาตั้งแต่เด็ก หลังจากเข้ารับการศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) แล้ว ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีไปศึกษาต่อ ณ สถาบันประณีตศิลป์แห่งกรุงโรมศึกษาจบหลักสูตรได้รับดีโพลมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ศาสตราจารย์ประหยัดได้สร้างชื่อเสียงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รับรางวัลในการแสดงงานศิลปะ ณ ประเทศอิตาลีหลายรางวัล และเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วได้คิดค้นสร้างสรรค์กรรมวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิควิธีแปลกใหม่ ที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก แก่วงการศิลปะภาพพิมพ์ เป็นผู้ริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ดวงตราไปรษณียากรที่มีคุณค่าทางศิลปะอันงดงาม สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับเลือกเป็นศิลปินเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบในหนังสือพระมหาชนก จำนวน ๔ ภาพ ศาตราจารย์ประหยัด ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ผลงานมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้มีอาวุโสผู้หนึ่งที่ยังให้การศึกษาแก่ศิษย์ ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งหอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากไว้แก่วงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของไทย ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนสิงหวัฒนาพาหะ
มัธยมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยาลัย
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประชาบาลวัดกุฎีทอง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๖ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๔ รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๙ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๑ อาจารย์ตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๔ อาจารย์โท คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๑ อาจารย์เอก คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๗ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๐๗ ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลที่ ๓ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๕
๒๕๐๖ ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลที่ ๑ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๔
๒๕๐๖ รางวัลประเภทภาพพิมพ์ จากประเทศเวียดนาม
๒๕๐๕ ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๓
๒๕๐๖ ศิลปินเกียรติยศ สถาบันศิลป กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี
๒๕๐๔ รางวัลภาพจิตรกรรม สถาบันศิลปกรุงโรม อิตาลี
๒๕๐๔ ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒
๒๕๒๔ ศิลปินชั้นเยี่ยม
๒๕๓๙ ผู้มีผลงานดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th