หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ที่กรุงเทพมหานครเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนกรุงปารีส และย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนเวลลิ่งบาเร่อร์ ที่ประเทศอังกฤษ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อยู่ในยุโรปรวม ๑๗ ปี แล้วจึงเขารับราชการที่กรมโยธาธิการและสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่รับรับราชการจนกระทั่งลาออกมาก่อตั้งบริษัทสถาปนิกเป็นของตนเองได้ริเริ่มงานอนุรักษ์ที่สำคัญ ๆ ของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยการริเริ่มแนวความคิดอุทยานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยเริ่มโครงการอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา และสุโขทัย การย้ายตลาดนัดสนามหลวง ริเริ่มและวางผังลานสวนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นสถาปนิกที่นำแนวคิดศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบอาคารต่าง ๆ ที่ให้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและศิลปะสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยไว้เป็นจำนวนมาก เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กรุงเทพอาคารพลังงานสถาบัน เอ ไอ ที อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารเอเชีย ที่ทำการมูลนิธิดวงประทีป และอาคารเดอะเนชั่น ฯลฯ ซึ่งผลงานการออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของ ดร.สุเมธ ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นสถาปนิกไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกผลงานไปจัดนิทรรศการสถาปนิกชั้นนำ ๕๐ คนของโลก ณ กรุงเวียนนาเป็น ๑ ใน ๑๔ สถาปนิกรับเชิญจากทางการของนครเจนีวาให้ร่วมประกวดออกแบบอาคารกลุ่มใหม่แก่องค์การสหประชาชาติ ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับ ๓ นอกจากนี้เป็นคนเดียวที่ได้ไปนิทรรศการงานสถาปัตยกรรมที่เวนิสเบียนาเล่ ค.ศ. ๑๙๙๖ และเป็นศิลปินรับเชิญในกลุ่มสัมมนาเศรษฐกิจโลก (เวิลด์ อีคอนอมิค ฟอรั่ม ค.ศ๑๙๙๙ ) ที่ดาโว๊สประเทศสวิสเชอร์แลนด์ ซึ่งในโอกาสเดียวกันได้ถูกคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คริสเติล” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับศิลปินระดับนานาชาติ ปัจจุบัน ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการของคณาจารย์ (Faculty Member) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ดร.สุเมธ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะจำนวนมากกว่า ๒๐๐ โครงการ เคยได้รับเกียรติคุณเป็นนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ได้รับพระราชทานกิตติบัตรบุคคลตัวอย่างด้านส่งเสริมงานอนุรักษ์ศิลปะ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยาจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาเบื้องต้น โรงเรียนที่กรุงปารีส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ กรรมการของคณาจารย์ ( Faculty Member) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเครมบริดจ์
๒๕๓๒ อาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
๒๕๒๑ ข้าราชการ กรมโยธาธิการและสำนักงานผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ผลงาน

Office with Pyramid
British Council Building
Children Canteen
Siam Country Club
Archite Residence
Private Guest
School for The Blind
Private Library
Science Museum
Factory Housing
Energy Technology
Flats By The Sea
The Robot
Nation Building
ISB (International School)
TMA Building
C&N
Campana
Duang Prateep Foundation
The Nation Tower
Lecture Complex IV
Westin Hotel Robinson Department Store
Thammasat University Rangsit
Priry council chambers
Audio- Visual Centre
Commercial
Lecture Complex I

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th