หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น

ชื่อ : นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๘๕ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการครั้งแรกในกองทัพอากาศ และได้โอนมาดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร โดยปัจจุบันดำรงตำแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และบูรณะปฎิสังขรณ์สถาปนิกระดับ ๑๐ กรมศิลปากรมีผลงานดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติมาตลอด เคยได้รับมอบหมายให้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังในส่วนของ พระมณฑป หอพระมณเฑียรธรรมปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ พระสุวรรณเจดีย์ หอพระนาก ช่อฟ้าใบระกาหน้าบันพระอุโบสถ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั้งจักรพรรดิพิมานฯลฯ ออกแบบอาคารต่าง ๆ ในบริเวณศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ในส่วนของศาลพระหลักเมือง ศาลเทพารักษ์และหอพระพุทธรูปออกแบบลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์พลับพลารับพระราชอาคันตุกะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นจำนวนมากผลงานอันเป็นที่กล่าวขานทั่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ การออกแบบพระเมรุมาศทรงปราสาทจตุรมุขยอดเกี้ยว ประดับด้วยศิลปกรรมตกแต่งอย่างงดงาม แสดงถึงความเป็นเลิศในงานสถาปัตยกรรมไทยที่นาวาอากาศเอกอาวุธได้สืบสานสร้างสรรค์ให้ปรากฎแก่สาธารณชน เคยได้รับเกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยลัยศิลปากร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย ประเภทบุคคลจากสำนักนายกรัฐมนตรี นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัจนรัตน์
๒๔๙๙ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนวัดราชโอรส
๒๕๐๗ ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์พิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร
๒๕๐๙
๒๕๑๘
๒๕๒๑
๒๕๒๗
๒๕๓๙
๒๕๔๓
๒๕๔๕
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๙ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๐ ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒๕๔๐ พระราชทานเลื่อนยศเป็นนาวาอากาศเอก กองทัพอากาศ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง
  • อาคารต่างๆ ในบริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
  • พระที่นั่งและอาคารประกอบในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
  • ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th