หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายกมล ทัศนาญชลี

ชื่อ : นายกมล ทัศนาญชลี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรมและสื่อผสม
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกมล ทัศนาญชลี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินคนสำคัญและดีเด่นในด้านจิตกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ เป็นศิลปินที่อุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี ได้พัฒนาผลงานศิลปะร่วมสมัยตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับว่า เป็นผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีต นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในเรื่องการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมศิลปินและนักวิชาการศิลปะของไทยในเรื่องการศึกษาและหาประสบการณ์ เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปกรรมไทยและสภาศิลปกรรมไทย เพื่อการเผยแพร่ศิลปะไทยในสหรัฐอเมริกา ให้บริการสังคมด้วยศิลปะและวิชาการเป็นอย่างดี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาวิชาศิลปะทั่วประเทศและในต่างประเทศปัจจุบันคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและเผยแพร่ศิลปะและอุทิศตนให้กับงานการกุศล ดำรงและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในความเป็นศิลปินที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี นายกมล ทัศนาญชลี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๑๓ ปริญญาโท สถาบันศิลปะโอตีส ลอสแองเจรีส
๒๕๑๓ ปริญญาตรี สถาบันศิลปะโอตีส ลอสแองเจรีส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
คณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ศิลปินประจำปี ของโอ๊คแลนด์ มิวเซียม แคลิฟอร์เนีย
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยม
๒๕๔๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th