หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ชื่อ : นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกวีที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์สะท้อนความดื่มด่ำในสมบัติวรรณศิลป์ไทยด้วยการใช้ฉันทลักษณ์หลากรูปแบบ ให้ความสำคัญกับความเสนาะพริ้งพรายของลำนำกวี และการถือวรรณคดีโบราณเป็นครูอย่างเคารพเป็นกวีที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ดื่มด่ำกับดนตรีไทย และเข้าถึงพุทธธรรมอย่างแตกฉาน ทำให้การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์แฝงปรัชญาแห่งพุทธธรรมไว้อย่างประณีตงดงาม เป็นกวีผู้สร้างสรรค์สืบสานกวีนิพนธ์จากแบบนิยมและสมบัติวรรณศิลป์ไทยได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังได้พัฒนาสมบัติวรรณศิลป์ไทยเพื่อใช้สื่อสารกับคนไทยร่วมสมัยได้อย่างประทับใจมีประสิทธิภาพยิ่ง บ่งบอกถึงความเป็นปราชญ์ทางภาษาและการสร้างสรรค์สุนทรียารมณ์อันงดงาม นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านทวน
มัธยมปลาย โรงเรียนทวีธาภิเษก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วัฒนธรรมศึกษา) สหวิทยาลัยทวารวดี(วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)
๒๔๙๙ มัธยมต้น โรงเรียนวิสุทธรังษี
๒๕๐๘ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๖ ผู้ช่วยรองผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ
๒๕๓๖ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม
๒๕๑๖ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๒๕๓๖ ผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม ศูนย์สังคีตศิลป์
๒๕๑๖ อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๒๕๑๖ อดีตอุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
๒๕๑๖ พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ
๒๕๑๐ ประจำกอง กองบรรณาธิการวิทยาสาร
๒๕๑๔ อาจารย์ประจำวิชาการประพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
๒๕๐๗ รับราชการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๗ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๗ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๖ รางวัลชมเชย พิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
๒๕๒๓ รางวัลซีไรต์
๒๕๒๑ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th