หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ชื่อ : นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกวีที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์สะท้อนความดื่มด่ำในสมบัติวรรณศิลป์ไทยด้วยการใช้ฉันทลักษณ์หลากรูปแบบ ให้ความสำคัญกับความเสนาะพริ้งพรายของลำนำกวี และการถือวรรณคดีโบราณเป็นครูอย่างเคารพเป็นกวีที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ดื่มด่ำกับดนตรีไทย และเข้าถึงพุทธธรรมอย่างแตกฉาน ทำให้การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์แฝงปรัชญาแห่งพุทธธรรมไว้อย่างประณีตงดงาม เป็นกวีผู้สร้างสรรค์สืบสานกวีนิพนธ์จากแบบนิยมและสมบัติวรรณศิลป์ไทยได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังได้พัฒนาสมบัติวรรณศิลป์ไทยเพื่อใช้สื่อสารกับคนไทยร่วมสมัยได้อย่างประทับใจมีประสิทธิภาพยิ่ง บ่งบอกถึงความเป็นปราชญ์ทางภาษาและการสร้างสรรค์สุนทรียารมณ์อันงดงาม นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๙ มัธยมต้น โรงเรียนวิสุทธรังษี
๒๕๐๘ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านทวน
มัธยมปลาย โรงเรียนทวีธาภิเษก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วัฒนธรรมศึกษา) สหวิทยาลัยทวารวดี(วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๖ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม
๒๕๓๖ ผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม ศูนย์สังคีตศิลป์
๒๕๑๖ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๒๕๑๖ อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๒๕๑๖ อดีตอุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
๒๕๑๖ พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ
๒๕๑๔ อาจารย์ประจำวิชาการประพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
๒๕๐๗ รับราชการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
๒๕๑๐ ประจำกอง กองบรรณาธิการวิทยาสาร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
๒๕๓๖ ผู้ช่วยรองผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๗ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๗ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๓ รางวัลซีไรต์
๒๕๑๖ รางวัลชมเชย พิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
๒๕๒๑ รางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ผลงาน

ก.เอ๋ย เจ้า ก. ไก่
กวีรัตนโกสินทร์
ขอคุยกับคุณอานันท์
คำหยาด
เชิญดอกไม้
นอกรั้วโรงเรียน
พระมโหสถ
เพียงความเคลื่อนไหว
พระนารท
ทิพสุคนธ์ดนตรีไทย
เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
แผ่วผ่านธารน้ำไหล
พระสุวรรณสาม
พระเตมีย์
พระเวสสันดร
พระมหาชนก
พระจันทกุมาร
พระภูริทัต
พระเนมิราช
พระวิธุรบัณฑิต
อาทิตย์ ถึง จันทร์
สังคายนาพุทธธรรม
ให้เธอเท่าทั้งหมดที่ฉันมี
ปี่ซังข้าวน้อย
อนุทิน ๑๔ ตุลา
หยุดสักนิดคิดสักหน่อย
พ่อสอนลูก

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th