หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายจิตต์ จงมั่นคง

ชื่อ : นายจิตต์ จงมั่นคง
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจิตต์ จงมั่นคง เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินภาพถ่ายศิลปะอาวุโสที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นศิลปินภาพถ่ายผู้บุกเบิกงานด้านภาพถ่ายและภาพถ่ายศิลปะคนสำคัญคนหนึ่งของไทย ได้เริ่มงานถ่ายภาพเมื่อมีอายุ ๑๖ ปี และทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี นับเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนให้กับงานด้านภาพถ่ายและภาพถ่ายศิลปะอย่างแท้จริง นายจิตต์ จงมั่นคง เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้างฟิล์มถวายเป็นเวลาร่วม ๓๗ ปี ซึ่งนายจิตต์ จงมั่นคง รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ในด้านวิชาชีพภาพถ่ายนั้น นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้านภาพถ่ายศิลปะนั้น นายจิตต์ จงมั่นคง ได้แสดงผลงานในการแสดงภาพถ่ายในประเทศเดนมาร์กและที่ฮ่องกงแสดงเดี่ยวภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และครั้งล่าสุดได้รับเชิญแสดงผลงานเดี่ยวที่ งานภาพถ่ายและการพิมพ์ ๙๕ ครั้งที่ ๗ ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นผู้ที่ดีเด่นในอาชีพและมีคุณธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ นายจิตต์ จงมั่นคง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๗ ล้างฟิล์มและขยายภาพ ห้างโอสถาคาร
๒๕๐๓ สมาชิกสามัญ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๐๔ กรรมการบริหาร สมาคมฝ่ายวิชาการ และกรรมการตัดสินภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑
๒๕๐๕ กรรมการบริหาร สมาคมฝ่ายบรรณารักษ์ และนายทะเบียนการแสดงภาพถ่ายทั่วประเทศครั้งที่ ๒
๒๕๐๖ กรรมการบริหาร สมาคมฝ่ายประกวดและแสดงภาพ
๒๕๐๗ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมฝ่ายแสดงภาพ
๒๕๐๙ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมฝ่ายวิชาการเลขาธิการ
๒๕๑๐ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมฝ่ายวิชาการ
๒๕๑๑ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมฝ่ายบรรณารักษ์
๒๕๑๓ กรรมการบริหารสมาคม
๒๕๑๕ กรรมการบริหารสมาคม
๒๕๑๗ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๑๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๔ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๕ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๒๕๒๗ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๒๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
๒๕๓๐ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๑ เกียรตินิยมสูงสุด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๒๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๐ เกียรตินิยมสูงสุด สหพันธ์ศิลปการถ่ายภาพนานาชาติ
๒๕๓๐ เกียรตินิยมสูงสุด สมาคมถ่ายภาพสายามคัลเล่อร์สไลด์
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • เมื่อพายุโหม
 • ความแตกต่าง
 • ถนนสาธร
 • ถนนสี่พระยา
 • ถ่ายหนูทำไม
 • ทอยกอง
 • ฝนปรอย
 • หญ้าอ่อน
 • โตน
 • ทางสู่เกียรตินิยม
 • พระมงคลบพิตร
 • บัลเลต์กระดาษ
 • เมื่อพายุโหม
 • ยามเช้า
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th