หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2537
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นชาวจังหวัดสงขลา เป็นสถาปนิกและศิลปินอาวุโสดีเด่น เป็นที่ยอมรับในด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมแบบไทย ซึ่งในปัจจุบันมีสถาปนิกในด้านนี้น้อยมาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรีเป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในจำนวนสถาปนิกไม่กี่คนในด้านนี้ที่ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยศิลป์แบบไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมและวิชาสถาปัตยศิลป์แบบประเพณีและแบบใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเอาวิชาการแบบใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและวิชาสถาปัตยศิลป์แบบไทยในปัจจุบันได้เป็นผลสำเร็จเป็นอย่างดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรีได้อุทิศตนให้กับงานสถาปัตยกรรมและวิชาสถาปัตยศิลป์เพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี รับใช้ศาสนาและสังคมด้วยผลงานศิลปกรรม มีผลงานจำนวนมากทั้งในพระราชอาณาจักรและในต่างประเทศ โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย วัดไทยที่ลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นสถาปนิกและศิลปินที่อุทิศตนให้กับส่วนรวมในด้านสถาปัตยกรรมและวิชาสถาปัตยศิลป์ เป็นผู้อนุรักษ์สร้างสรรค์ และถ่ายทอดวิชาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นบุคคลที่มีคุณค่านับอเนกอนันต์ของประเทศ เป็นคนดีมีวิชาที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งในผลงานและการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เป็นศิลปินที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสามบ่อ
๒๔๙๕ มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ
๒๔๙๘ เตรียมอุดมศึกษาชั้นปีที่๑ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
๒๔๙๙ เตรียมอุดมศึกษาชั้นปีที่๒ โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
๒๕๐๗ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๕ ครูสอนวิชาวาดเขียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
๒๕๐๘ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๐ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ โล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิมหาวชิราวุธ
๒๕๓๑ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๓๖ บุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๖ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๗ พระราชทานกิตติบัตร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๙ สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒๕๔๐ โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีมหาวชิราวุธ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
๒๕๔๐ สถาปนิกดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และสืบทอดผลงานสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒๕๔๐ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
๒๕๔๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
๒๕๔๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑
๒๕๔๒ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๕๔๓ นิคเคอิ เอเชียไพรซ์
ผลงาน
 • เรือนไทยหมู่ ณ เมืองคลินตัน
 • พระตำหนักแปรพระราชฐาน อำเภอปากพนัง
 • พระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร
 • พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร
 • เมรุถาวรวัดพระงาม
 • พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
 • ศาลาไทยกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนสาธารณะโมดิอิน
 • พระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิ์
 • วิหารหลวงพ่อสด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 • พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส
 • พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา
 • เรือนไทยหมู่มูลนิธิขจรประศาสน์
 • ศาลาไทยเมืองฮัมบูร์ก
 • ศาลาไทยวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ศาลาไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 • หอพระพุทธรูป สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ประจำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th