หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเฉลิม ม่วงแพรศรี

ชื่อ : นายเฉลิม ม่วงแพรศรี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเฉลิม ม่วงแพรศรี เกิดวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเฉลิม ม่วงแพรศรี มีความสนใจดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มหัดดนตรีครั้งแรกโดยการซื้อซอจีนมาฝึกสีด้วยตนเอง ต่อมามีโอกาสเรียนซอด้วงกับครูจำลอง อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโองการ กลีบชื่น และเรียนซอสามสายกับพระยาภูมีเสวิน(จิตร จิตตะเสวี) เมื่อเข้ารับราชการที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร จึงได้ศึกษาหาความรู้ในการบรรเลงซอ ชนิดต่างๆ เพิ่มเติมจากหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) นางสนิทบรรเลงการ (ละเมียด จิตตะเสวี) และครูประเวช กุมุท เป็นต้น นายเฉลิม ม่วงแพรศรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบรรเลงซอชนิดต่าง ๆ ทั้งซอด้วง ซออู้ และซอสามสายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะซอสามสายถือได้ว่าเป็นเอตทัคคะคนหนึ่งของประเทศ อีกทั้งเป็นผู้เข้าใจแบบแผนการบรรเลงวงเครื่องสายและวงมโหรีตามขนบนิยมเป็นอย่างดี จึงได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เชิญไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๕๐ ปี ผลิตนักดนตรีไทยทั้งนักดนตรีอาชีพและนักดนตรีสมัครเล่นไว้จำนวนมาก นอกจากนี้ นายเฉลิม ม่วงแพรศรี ยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงเป็นอย่างยิ่ง ผลงานเพลงที่ประพันธ์ไว้ได้แก่ เพลงเฉลิมศิลป์ เพลงบัวกลางบึง เถา เพลงนพรัตน์ และทางเดี่ยวซอชนิดต่าง ๆ รวมกันกว่า ๔๐ เพลง นายเฉลิม ม่วงแพรศรี ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีผลงานการสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลายองค์กร อาทิ ได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาไทย จากสภาการศึกษาแห่งชาติ รางวัลคนดีสร้างคนดี จากมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก ได้รับการยกย่องให้เป็นเสาหลักของแผ่นดินด้านดนตรีไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนายเฉลิม ม่วงแพรศรี ยังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีของชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา นายเฉลิม ม่วงแพรศรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th