หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางบัวซอน ถนอมบุญ

ชื่อ : นางบัวซอน ถนอมบุญ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน การขับซอ
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
บัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-การขับซอ) พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นช่างซอหญิงที่ไม่เลือกคู่ซอชาย มีความรู้ในการขับซอแตกฉานและมีปฏิภาณไหวพริบรอบด้านเป็นของตนเอง มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วไป มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรก เพลงน้าตาเมียหลวง เป็นการขับซอแบบด้นสดไม่มีบท ซึ่งได้รับความนิยมชมชอบและโด่งดังมาก ต่อมามีผลงานขับซอบันทึกอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ ซอเรื่องมหาสมบัติ มหาเวชสันดร พระคุณแม่ ปอยเข้าสังฆ์ เป็นต้น ได้คิดค้นวิธีการขับซอให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวิธีการฟังซอได้อย่างเข้าใจฟังง่าย เน้นคำซอที่มีสาระให้ข้อคิดคติธรรมคำสอน และสอดแทรกความบันเทิง สนุกสนาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาภาษาและวัฒนธรรม (การขับซอ) เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัลการประกวดขับซอในงานต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นศิลปินกวีพื้นบ้านล้านนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ สืบทอดศิลปะการแสดงการขับซอและวรรณกรรมล้านนา
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th