หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

ชื่อ : นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (อุชเชนี) เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นกวีที่มีความเข้าใจในสมบัติวรรณศิลป์ของไทยซึ่งเห็นความเสนาะเพริศแพร้วของเสียง ลำนำ จังหวะในกวีนิพนธ์ ด้วยการนำวรรณศิลป์ ตามขนบนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม มุ่งให้ความหวัง ให้พลัง ปลอบประโลม ให้ผู้อ่านมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต มุ่งสร้างศรัทธาในพลังแห่งอุดมคติของมนุษย์ว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกนี้ให้สงบงดงาม ผลการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความเป็นกวีผู้มีอัจฉริยภาพ ซึ่งใช้วรรณศิลป์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคมด้วยการส่งสารที่ทรงพลัง สร้างแรงบันดาลใจแก่กวีรุ่นหลังต่อมา นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ ปริญญาโทเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ-คอนแวนต์
ประกาศนียบัตรการศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๕ ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
๒๕๑๒ รองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
๒๕๐๗ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
๒๕๐๐ เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย
๒๔๘๖ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๖ ช่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th