หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์

ชื่อ : ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ที่จังหวัดนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ สอนศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๕ มีผลงานทั้งภาคปฏิบัติและงานวิชาการ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์สาขาประติมากรรม พ.ศ.๒๕๕๗ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์เมื่อเริ่มต้นศึกษาศิลปะ จะค้นคว้าสร้างผลงานจากแรงบันดาล ใจในธรรมชาติทั้งภาพคน สัตว์ทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยมีความเชื่อว่าธรรมชาติเป็นบ่อเกิด ของความงามที่นําไปสู่ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในที่สุด จากรูปแบบแนวเหมือนจริง ค่อย ๆ พัฒนา ผลงานไปสู่ลักษณะกึ่งนามธรรม และก้าวสู่รูปแบบนามธรรมในที่สุด ผลงานในช่วงแรกสร้างสรรค์ ประติมากรรมตามแนวทาง Academic ใช้เทคนิคการสร้างด้วยปูนปลาสเตอร์ไม้และแผ่นเหล็ก มาเชื่อมกัน ต่อมาสนใจปรัชญาและคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงชีวิตที่ไม่ยืนนาน มีการ เปลี่ยนแปลงไปไม่สิ้นสุด จากสิ่งที่มีกลายเป็นไม่มีวนเวียนอยู่เช่นนี้ภายในร่างกายและจิตใจ ใช้เทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ เช่น การใช้วีดิทัศน์แสง เสียง เข้ามา ผสมกับประติมากรรม จากแนวคิดดังกล่าว ได้มีโอกาสสร้างงานประติมากรรมพระพุทธรูปทูลเกล้า ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จนในที่สุดได้มีโอกาสสร้างงานประติมากรรม ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์มีความสามารถด้านประติมากรรม เป็นที่ยอมรับในวงการประติมากรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงินจากงานแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติในหลาย ๆ ครั้ง ได้รับเชิญจากประเทศเกาหลีใต้ให้สร้างงานติดตั้ง ณ สวน ประติมากรรมโอลิมปิกปาร์ค กรุงโซล แสดงในงานกีฬาโอลิมปิก รวมทั้งได้รับเชิญไปสร้างผลงาน อีกหลายประเทศ เช่น ประเทศเม็กซิโก เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้แสดงผลงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวนมาก จนได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสมาชิกตลอดชีพขององค์กรประติมากรรมนานาชาติ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์นับเป็นประติมากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งงานสร้างสรรค์ รูปแบบผลงานที่มีแบบฉบับเฉพาะตนอย่างต่อเนื่อง และงานวิชาการ เป็นผู้ผดุงรักษางานศิลปะให้ คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย รวมทั้งเป็นศิลปินที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา ทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2515 อาจารย์สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
  • สมาธิจิต เทคนิค สื่อประสม (ปลาสเตอร์, สายสิญจน์,แสงไฟและเสียงสวดมนต์) เปลี่ยนแปลงได้ตามพื้นที่ พ.ศ.2545 Museo Nazionale di Atrs Orientale,Roma, Italy
  • บูชาครู เทคนิค บรอนซ์ สูง 240 เซนติเมตร พ.ศ.2550 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระฆัง เทคนิค เชื่อมโลหะ “ World Invitational Open-Air SculptureExhibition” Olympic Park 1988 กรุงโซล ประเทศเกาหลี
  • ไตร เทคนิค โลหะ สูง 300 เซนติเมตร พ.ศ.2549 Sanluis Potosi, Mexico
  • Movement No.1 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด สูง 90 เซนติเมตร พ.ศ.2515 รางวัลเกียรตนิิยมอันดับ 3
  • กลางวัน เทคนิค เชื่อมโลหะ ขนาด 1200 x 280 เซนติเมตร พ.ศ.2522
  • ประติมากรรมรูปสัตว์ (ลิง) “ วัฎจักรของชีวิต” เทคนิค หล่อปูนปลาสเตอร์ ขนาด 150 x 140 ซม. พ.ศ.2513
  • ประติมากรรมองค์ประกอบใหญ่ “ ช่วย” เทคนิค ปั้นดินเหนียว สูง 240 ซม. พ.ศ.2513
  • จิตสมาธิเทคนิค สื่อผสม (ปูนปลาสเตอร์, ไฟเบอร์กลาส,สีทอง,ขี้ผึ้ง,หลอดไฟ) เปลี่ยนแปลงได้ตามพื้นที่ พ.ศ.2552 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
  • ผู้มีสติ เทคนิค สื่อผสม (ปูนปลาสเตอร์,ไฟเบอร์กลาส, ทีวี, วิดีโอ) เปลี่ยนแปลงได้ตามพื้นที่ พ.ศ.2552 พพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th