หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พันโทวิชิต โห้ไทย

ชื่อ : พันโทวิชิต โห้ไทย
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย โยธวาทิต
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
วิชิต โห้ไทย,พันโท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต) พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นผู้อำนวยเพลง เป็นผู้แยกเสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำคัญๆ จำนวนมากมาย อาทิ เพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อมบริพัตร ของจางวางทั่ว พาทยโกศล แล้วยังนาเพลงไทยของครูดนตรีท่านอื่น ๆ เช่น หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูมนตรี ตราโมท ครูบุญยง เกตุคง ครูเฉลิม บัวทั่ง ฯลฯ ซึ่งไม่เคยบรรเลงด้วยโยธวาทิตมาก่อน ก็ได้นำมาแยกเสียงประสานเพิ่มเติมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกเป็นจำนวนมาก ได้ร่วมทำหน้าที่ชำระตรวจสอบ เขียนซ่อมโน้ตเพลงไทยของเก่าที่ขาดหรือสูญหายไปแล้ว ให้กลับคืนมา อาทิ เพลงเถา เพลงตับในเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงเกร็ด เพลงระบำต่าง ๆ ช่วยให้วงโยธวาทิต บรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ เช่น แสดงโขนและระบำ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถส่วนตัวในการเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ตและแซกโซโฟน นอกจากจะเขียนทางเดี่ยวเป็นโน้ตสากลเผยแพร่แล้ว ยังได้แสดงฝีมือเดี่ยวเพลงไทยไว้มากมาย เรียกว่าทุกประเภทเพลงเดี่ยวด้วยเครื่องเป่า ที่มีชื่อเสียงมากได้แก่เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น พญาโศก ๓ ชั้น พญาโศกเถา เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึงเพลงทยอยเดี่ยว
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th