หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
ทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในด้านการเขียนตำราวิชาการ เช่น เรื่องเสภา หุ่นกระบอก เพลงกล่อมเด็ก หลักการขับร้องเพลงไทย เป็นต้น มีผลงานการบันทึกเสียงเด่น ๆ เช่น แผ่นเสียงกรมศิลปากร แผ่นเสียงห้าง ต.เง็กชวน แถบบันทึกเสียงประสิทธิ์ ถาวร บันทึกเพลงระบำทุกเพลงของครูมนตรี ตราโมท งานบันทึกวีดิทัศน์ของกรศิลปากร เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น ยังได้คิดสร้างสรรค์ผลงานไว้หลายชิ้น เช่น ประพันธ์บทร้องและทำนองทางร้องเพลงโยสลัมเถา ทางร้องเพลงตุ๊กตา เถา ทางร้องเพลงระบำชุดไทยพระราชนิยม เพลงชุดวันสงกรานต์ เป็นผู้บรรจุเพลงและอำนวยการฝึกซ้อมการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้คิดให้มีการร้องต้นบทลูกคู่ชายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คีตศิลป์ไทย ได้ฟื้นฟูเพลงขับร้องโบราณต่าง ๆ ที่กำลังจะสูญหายให้มีบทบาทในการขับร้องขึ้นอีกครั้ง เช่น เพลงโครมเวียนทางหม่อมมาลัยตำรับวังสวนกุหลาบ เพลงเขาวง ลมหวน ทุกขตะ ฝรั่งแดง เป็นต้น
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th