หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล

ชื่อ : รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครเวทีและโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
สดใส พันธุมโกมล , รศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปะการละครขึ้นในประเทศไทย โดยใช้หลักคิดทฤษฎี องค์ความรู้และแนวปฏิบัติของการละครสากล ได้ก่อตั้งแผนกวิชาศิลปะการละครขึ้น ในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้จัดทำหลักสูตรของภาควิชาศิลปะการละคร ซึ่งถือเป็นแม่แบบให้กับการวางหลักสูตรวิชาการละครและการแสดงในสถาบันต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้วางรากฐานการเรียนการสอนวิชาศิลปการละครทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และวงการแสดงระดับอาชีพของประเทศ มีผลงานทั้งเขียนบท ดัดแปลงบทละครของต่างประเทศ กำกับการแสดง นักแสดง รวมทั้งงานประพันธ์เพลง-ดนตรี ผลงานละครเวทีเด่น ได้แก่เรื่อง YanKee Don’t Go Home ตุ๊กตาแก้วยอดปรารถนา เกิดเป็นตัวละคร ผู้แพ้-ผู้ชนะ พรายน้ำ คนดีที่เสฉวน ล่ามดี กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ ได้แก่ คำพิพากษา คนดีศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๗ ผลงานละครเรื่องคำพิพากษา ได้รับรางวัลเมขลา สาขาละครชีวิตยอดเยี่ยม ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th