หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคำสิงห์ ศรีนอก

ชื่อ : นายคำสิงห์ ศรีนอก
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคำสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำหอม) เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นนักเขียนเชิงวิจารณ์สังคมที่มีผลงานต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวรรณศิลป์มากกว่า ๓ ทศวรรษ ผลงานมีทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บทความ และสารคดี งานเขียนของ คำสิงห์ ศรีนอก โดยเฉพาะรวมเรื่องสั้นชุด ฟ้าบ่กั้น แสดงถึงชั้นเชิงและความสามารถทางวรรณศิลป์ในการถ่ายทอด ความสำนึกและความรับผิดชอบที่เขามีต่อสังคม คำสิงห์ ศรีนอก สามารถเสนอภาพชีวิตชนบท ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่งดงาม เฉียบคมและแยบคาย แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน มีวิธีล้อเลียนชีวิตอย่างมีชั้นเชิง ให้แง่คิดที่เสียดแทงใจ ผลงานของเขาจึงเป็นเสมือน “ คำร้องทุกข์ ” หรือ “ คำอุทธรณ์ ” ต่อมโนธรรม และจิตสำนึกของคนในสังคม ทำให้ต้องหยุดคิดและตระหนักว่าชีวิตของคนชนบทซึ่งต้องต่อสู้กับภัยรอบด้าน ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติและภัยจากสังคมเมืองนั้น แท้ที่จริงแล้วก็เป็นชะตากรรมที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน งานวรรณกรรมของ คำสิงห์ ศรีนอก นอกจากจะมีอิทธิพลต่อนักเขียนร่วมสมัยของเขาและนักเขียนรุ่นหลัง ทั้งในด้านความคิด และกลวิธีการประพันธ์แล้ว ยังได้รับความสนใจจากวงการวิชาการทางวรรณกรรมและทางสังคมศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ เขาเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานเพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบตัวเองและสังคมมากกว่ามุ่งเน้นในแง่บันเทิงศิลป์เพียงอย่างเดียว นายคำสิงห์ ศรีนอก หรือ ลาว คำหอม จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันค้นคว้า มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประจำประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า
พนักงานป่าไม้เขต จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th