หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี เกิดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เรียนทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล สามารถบรรเลงซอด้วง ออร์แกน และไวโอลินได้ดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านดนตรีจากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการอีกครั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในฐานะ นายทหารสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก ได้ทำหน้าที่เป็นครูผู้พัฒนาหลักสูตรวิชาการดนตรีในโรงเรียนดุริยางค์ และผู้ควบคุมวงดุริยางค์แสดงในวาระสำคัญของชาติ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ มีผลงานเพลงเรียบเรียงเสียงประสานเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักกันดี ผลงานชิ้นประวัติศาสตร์คือ ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียนโน ซึ่งใช้ไวยากรณ์เสียงประสานตามแบบแผนสากลโดยรักษาความวิจิตรของดนตรีไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ระหว่าง รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ได้เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ในรายการ “ดนตรีวิจารณ์” เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำในฐานะผู้เรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยม ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ The Silver Cross of Merit of Distinguished Service to the republic of Austria ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าในโลกดนตรีคลาสสิก ระหว่างรับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตผลงานทางวิชาการหลายวิชา โดยเฉพาะด้านการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์เพลง เป็นครูสอนไวโอลินและวิโอล่า สอนการอำนวยเพลง การประพันธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน ได้ก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเครื่องสายวิโอล่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันเอก ชูชาติ พิทักษากร เป็นครูดนตรีในอุดมคติ เป็นปูชนียบุคคลด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรดนตรีรุ่นแล้วรุ่เล่าที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นกำลังสำคัญด้านดนตรีคลาสสิกออกไปรับใช้สังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการดนตรี ทั้งด้านการแสดงดนตรี การสอนดนตรี การบุกเบิกดนตรี และการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีอันทรงคุณค่าต่อเนื่องยาวนานถึง ๕๐ ปี พันเอก ชูชาติ พิทักษากร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๕ G.L.C.M. London College of Music
A.R.C.M พร้อมทั้งประกาศนียบัตรการสอนดนตรี Teaching Diploma The Royal College of Music
๒๔๙๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๕ อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษาและดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๐๕ ผู้บริการการศึกษาและสอนดนตรีและควบคุมวงดุริยางค์ออกแสดงในวาระสำคัญ ๆ กองทัพบก สังกัดกองดุริยางค์ทหารบก หมวดหัสดนตรี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๕๐ รางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้รับเหรียญ Silver Cross of Merit of Distinguished Service to the Republic of Austria จากประธานาธิบดีฟรานซ์ โจนาส แห่งประเทศออสเตรเลีย
๒๕๑๙ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เรียบเรียงเสียงประสานเพลง สุดแผ่นดิน
ผลงาน

 โอ เอเชืยนเกมส์ โอ เอเชืยนเกมส์
ชื่อผลงาน :: เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์"
เรียบเรียงเสียงประสานและอำนวยเพลงโดยพันเอก ชูชาติ พิทักษากร
ปีที่สร้าง / แสดง :: ๒๕๐๙
แนวคิด :: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๕ เพลงที่ระลึกประจำการแข่งขัน ขับร้องโดยนภา หวังในธรรม และเสนีย์ อุษณีย์สาณฑ์

 แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ
ชื่อผลงาน :: แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ

 คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ.
ชื่อผลงาน :: คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ.

The Viola Lovers
ชื่อผลงาน :: คอนเสิร์ต The Viola Lovers
ปีที่สร้าง / แสดง :: ๒๐๐๘
ชื่อ - สกุล ผู้ครอง (กรรมสิทธิ์) :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th