หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

ชื่อ : หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี เกิดวันท่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๐ ที่วังเพชรบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้ท่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งด้านการขับร้องเพลง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการ้องเพลงท่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง การเอื้อน การออกเสียงเต็มไปด้วยมนต์ขลังทั้งนุ่มนวล อ่อนหวาน มีผลงานเพลงท่ขับร้องอัดแผ่นเสียง รวมกว่า ๒๐๐ เพลง เพลงบางเพลงมีความไพเราะได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาทิ เพลงสีชัง ทะเลระทม วานลมจูบ ทำไมหนอ ตราบสิ้นลม วนาสวาท ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท่มีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ เช่น การทำศูนย์อาหารเชลล์ชวนชิม จัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ เป็นพิธีกร เป็นท่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากเพลงสีชัง รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น รางวัลเมขลาในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้ายวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้มีความเมตตาเอื้ออารีต่ออนุชนรุ่นหลัง เป็นศิลปินต้นแบบถ่รยทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลท่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่ ๆ และเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรากฏยั่งนืนสืบไป หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสติวัตน์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๕ เตรียมอุดมศึกษา (ต.ม.ธ.ก.) โรงเรียนเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๘ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๔๗๕ ประถมศึกษา โรงเรียนราชินี
๒๔๘๒ มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๕๓๙ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๘ กรรมการ บริษัทรอยัล เทศต์ จำกัด
๒๕๔๖ ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสู่ครัวโลก
๒๕๓๐ กรรมการทื่ปรึกษา ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน ศูนย์ฝึกบินพลเรือน
๒๕๓๐ ที่ปรึกษา การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒๕๓๕ กรรมการทื่ปรึกษา บริษัดการบินกรุงเทพ จำกัด
๒๕๔๐ กรรมการทื่ปรึกษา บริษัทถนัดศรีแอนด์ซัน
๒๕๒๘ กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
๒๕๐๓ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทการบินไทย จำกัด
๒๕๒๗ กรรมการ บริษัทประกิตโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน
๒๕๒๐ ประธานกรรมการ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ถนัดศรี
๒๕๒๐ กรรมการทื่ปรึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาสื่อสารมวลชน(วิทยุ โทรทัศน์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ รางวัลเทพทอง บุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์
๒๕๓๘ รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th