หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายศิริ วิชเวช

ชื่อ : นายศิริ วิชเวช
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศิริ วิชเวช ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดเมื่อวันท่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่ตำบลบางโคล่ อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และศึกษาดนตรีไทยทั้งทางร้องและทางเครื่องกับบิดา คือ ครูฟุ้ง วิชเวช จนสามารถร้องเพลงและบรรเลงเพลงได้เป็นอย่างดี ทางร้องเรียนเพลงตับพรหมมาสตร์ ตับนางลอย และเพลงอื่น ๆ อีกหลายเพลง ทางเครื่องเรียนปี่พาทย์และเครื่องสาย ต่อมาได้เรียนขับร้องและขับเสภากับครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ที่บ้านบางลำพู เรียนขยับกรับขับเสภาและการแสดงเสภารำและเสภาตลก พร้อมทั้งได้รับมอบกรับคู่มือของหมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคมาลัย) จากครูเจือ นาคมาลัย หลานลุงของหมื่นขับคำหวาน เรียนเครื่องสายเพิ่มเติมจากครูลาภ มณีลดา และเรียนทางร้องเพลงทยอยเดี่ยวสายท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับครูจันทนา พิจิตรคุรุการ นายศิริ วิชเวช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำหน้าท่สืบสานและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนมีผลงานสร้างสรรค์ดนตรีไทยอย่างมากมาย อาทิ คิดค้นวิธีทำไม้กรับเสภาให้มีเสียงไพเราะ เป็นรูปแบบมาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เขียนหลักสูตรการขับเสภาตั้งแต่ขึ้นต้นจนถึงระดับปริญญาเอก ของทบวงมหาวิทยาลัย ฟื้นฟูประเพณีเห่ช้าลูกหลวง ประพันธ์ทางร้องเพลงเชิดจีนสามชั้น ทางขับเสภาจีน ทางขับเสภาแขก ทางขับเสภาพม่า ทางขับเสภามอญฯลฯ และเขียนหนังสือประกอบเทปและซีดีเสภาเสนาะคำหวาน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ จากความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีไทยทำให้ชื่อเสียงและเกียรติคุณของนายศิริ วิชเวช เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไป จึงได้รับยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำพระราชทาน เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ได้รับศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายศิริ วิชเวช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๒
๒๔๙๘
๒๕๐๑
๒๕๐๒ ระดับปรีญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๔๙๓ สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดม
๒๕๑๒
๒๔๘๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๔๙๘
๒๔๘๗
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๒ อาจารย์พิเศษ สอนขับร้องและดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๔๐ อาจารย์พิเศษ สอนขับร้องและดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๐๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒๕๒๖ อาจารย์พิเศษ สอนขับร้องและดนตรีไทย สถาบันราชมงคลวิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ
๒๕๒๘ อาจารย์พิเศษ สอนวิชาขยับกรับขับเสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๘ อาจารย์สอนขับร้องและดนตรีไทย สโมสรแผนกดนตรีไทย ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทย
๒๕๔๖ พระสิทธิธาดาทองคำพระราชทาน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
๒๕๕๑ ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th