หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุวัฒน์ วรดิลก

ชื่อ : นายสุวัฒน์ วรดิลก
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุวัฒน์ วรดิลก เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักเขียนที่มีผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี สามารถแสดงออกซึ่งความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และอุดมการณ์ได้ในหลายรูปแบบ อันได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทละครวิทยุ บทภาพยนตร์ อัตชีวประวัติและสารคดี เป็นนักเขียนผู้ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งในการสืบทอดมรดกทางวรรณศิลป์ของนักประพันธ์รุ่นก่อนและบุกเบิกทิศทางใหม่ให้แก่นักเขียนรุ่นหลัง ผลงานวรรณกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่สื่อทัศนะอันลึกซึ้งต่อชีวิตและสังคม มุ่งเน้นถึงปัญหาที่มิได้ผูกอยู่กับสังคมใดโดยเฉพาะ หากแต่มีลักษณะของอุดมการณ์อันเป็นสากล เป็นที่พึ่งของนักเขียนทุกรุ่นทุกวัย ถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้วรรณกรรมไทยมีฐานะอันทรงเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมปัจจุบัน นายสุวัฒน์ วรดิลก จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดโสมนัสวรวิหาร
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เสมียนการเงิน กรมบัญชีกลางทหารเรือ
ผู้คุมตรี กรมราชทัณฑ์
นักข่าว หนังสือพิมพ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ ศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th