หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง

ชื่อ : พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ สำเร็จการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ หลักสูตร Band Master Royal Marines School of Mic L.R.A.M. จาก Royal Academy of Music และ L.T.C.L. จาก Trinity College of Music ที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง เข้ารับราชการเป็นนักดนตรีเล่นไวโอลินในวงดุริยางค์ของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ต่อมาเป็นวาทยากรวงดุริยางค์ทหารเรือออกแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกปี มีผลงานสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้าแผนกดนตรี จนได้เป็นผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ จากความสามารถพร้อมประสบการณ์ได้ร่วมก่อตั้งวง Bangkok Symphony Orchestra วางรากฐานและพัฒนานักดนตรีในฐานะผู้อำนวยเพลง จนได้มาตรฐานสากล มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างสูงตลอดระยะเวลารวม ๔๐ ปี และได้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Bangkok Symphony Music School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเครื่องสายทุกชนิด ผลิตนักดนตรี เครื่องสายที่มีฝีมือหลายรุ่น มีผลงานการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ให้กับ หน่วยราชการของกองทัพเรือ โรงเรียน และบุคคลทั่วไป เช่น เพลงวอลซ์นาวี เพลงทหารพรานนาวิกโยธิน “นักรบชุดดำ” เพลงมาร์ชศรีธานี เพลงน้อมเกล้าฯ ถวายชัยมงคล เพลงสิริมหาราชินี เพลงยิ้มสู้ เพลงไทยใหญ่ เพลงศึกบางระจัน เป็นต้น หลังเกษียณอายุราชการยังคงทำหน้าที่สอนดนตรีทั้งไวโอลิน วิโอล่า ทฤษฎีดนตรี และการรวมวงให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกวัน ปัจจุบันยังทำหน้าที่วาทยากรของวง Bangkok Symphony Orchestra ออกแสดงในรายการคอนเสิร์ตภูมิใจไทย ของไทยธนาคาร ดนตรีในสวน ณ สวนลุมพินีวัน จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๓๗ วิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ ๒๗
๒๕๑๖ L.T.C.L. สาขาไวโอลิน Trinity College of Music London
๒๕๑๖ วิชาอำนวยเพลง ได้รับทุน Deutcher Akademischer Austauschdienst (D.A.A) Music Hochshule เมือง Kolu ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
๒๕๑๑ หลักสูตร Band master (ได้รับทุนกองทัพเรือ) Royal Marine School of Music ประเทศสหราชอาณาจักร
๒๕๑๓ L.R.A.M. สาขาวาทยากรและไวโอลิน Royal Academy of Music กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
๒๕๐๖ ได้รับประกาศนียบัตร โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๓ อาจารย์สอนไวโอลิน วิโอล่า ทฤษฎีดนตรี (Conducting) วงดุริยางค์ทหารเรือ
๒๕๔๒ อาจารย์สอนทฤษฎีดนตรี การวมวง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๙ อาจารย์สอนไวโอลิน Bangkok Symphony Music School (B.S.T)
๒๕๔๕ อาจารย์สอนไวโอลิน วิโอล่า ทฤษฎีดนตรี และการร่วมวง โรงเรียนดนตรีวีระพันธ์ดุริยางค์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๘ โล่ประกาศเกียรติคุณยอดฝีมือวาทยากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นตำนานท่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย
๒๕๑๐ รางวัล Harry Fagcon จาก Royal Academy of Music จากประเทศสหราชอาณาจักร
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th