หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายนครินทร์ ชาทอง

ชื่อ : นายนครินทร์ ชาทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
นายนครินทร์ ชาทอง ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นบุตรของนายแนม นางเคลื่อน ชาทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรี ณ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และลาออกจากราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ณ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายนครินทร์ ชาทอง สนใจการเชิดหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ฝึกฝนการเชิดหนังตะลุงกับนายหนังพื้นบ้านหลายคน จนมีความชำนาญสามารถแสดงหนังตะลุงได้เมื่ออายุ ๑๖ ปี มีผลงานการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณที่มีการสอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ไว้ในเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีการดัดแปลงพัฒนาแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยใช้กลวิธีในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความบันเทิง สาระแง่คิด คติ ปรัชญา และบทตลก ความสามารถพิเศษของนายนครินทร์ ชาทอง อยู่ที่การให้เสียงรูปหนังตะลุงทั้งเสียงภาษากลางและภาษาถิ่นไม่ต่ำกว่า ๒๐ เสียง และสามารถเชิดรูปหนังตะลุงได้ทุกลีลา ตลอดถึงการใส่จริตกิริยาต่าง ๆ ได้เป็นธรรมชาติสมจริงให้อารมณ์ จนเป็นที่ยอมรับของนายหนังตะลุงทั่วภาคใต้ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงคน เขียนบทและสร้างรูปหนังตะลุงสำหรับให้เด็กแสดง ใช้สื่อพื้นบ้านแสดงหนังตะลุงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐในเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด การวางแผนครอบครัว เผยแพร่ศิลปะการแสดงหนังตะลุงในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลขันพานรองในการแข่งขันหนังตะลุง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดชีวิตการเป็นศิลปิน นายนครินทร์ ชาทอง ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการแสดงหนังตะลุงของตนจนเป็นเลิศและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา นายนครินทร์ ชาทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน- หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๓ ครูโท โรงเรียนวัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๕๑๔ ครูตรี โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒๕๒๑ ครูตรี โรงเรียนบ้านต้นส้าน ตำบลคลองหอโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๘ ราชมงคลสรรเสริญเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ
๒๕๔๘ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นท่๔ ด้านศิลปกรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๔๖ ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคสังคมทั่วไป ด้านศิลปะวรรณกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณคดีศึกษา
๒๕๓๙ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๒ ข้าราชการดีเด่น การผลิตสื่อหนังตะลุงต่อต้านยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๐๘ ขันน้ำพานรอง
๒๕๑๐ ถ้วยเกียรติยศ งานฉลองพระอุโบสถ วัดทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th