หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ

ชื่อ : ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ ปัจจุบัน ๗๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์ ส่วนการศึกษาดนตรีไทย ได้ศึกษาดนตรีไทยทุกเครื่องมือจากครูวันสุขทับ ซึ่งเป็นคุณตา ครูหยด ศรีอยู่ ครูสังเวียน เกิดผล ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครูเฉลิม บัวทั่ง ฯลฯ หลังจากการศึกษาจนมีความชำนาญทั้งฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และปี่ได้เข้ารับราชการเป็นครูดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้มีความสามารถดียิ่งในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท และด้วยความสามารถอันหลากหลายนี้เอง จึงทำให้สามารถสร้างผลงานได้มากมาย อาทิ การประพันธ์เพลงโหมโรงพิทักษ์สันติราษฎ์ เพลงรักกันไว้เกิด เถา เพลงพุทธานุสรณ์ ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้นสองชั้น ชั้นเดียว ครึ่งชั้น เพลงยี่กินหกบาท เถา เป็นต้น ทางด้านการเผยแพร่ดนตรีไทยได้เดินทางไทยได้เดินทางไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรทั้งสำนักดนตรีของตนเองและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังมีความเคร่งครัด ความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการทำพิธีไหว้ครู ทุกครั้งที่มีพิธีไหว้ครูท่านจะต้องถือศึลก่อนอย่างน้อย ๓ วัน จึงทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพแก่ผู้มาร่วมในงานพิธีไหว้ครูมาโดยตลอดปัจจุบันร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๒ ร้อยตำรวจตรี กรมตำรวจ
๒๕๑๔ สิบตำรวจเอก กรมตำรวจ
๒๕๑๘ จ่าสิบตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๓๑ นายดาบตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๑๒ สิบตำรวจโท (ตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีไทย) กรมตำรวจ
๒๕๑๐ สิบตำรวจตรี กรมตำรวจ
๒๕๐๐ เป็นพลตำรวจ กรมตำรวจ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๖ เกียรติบัตรร่วมบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง กรมศิลปากร
๒๕๔๕ รางวัลศิลปินการละครเวทีดีเด่นด้านการดนตรีประกอบละคร จากภัทราวดีเธียเตอร์
๒๕๔๔ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดนนทบุรี สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
๒๕๔๔ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงินระดับอุดมศึกษา จากการประกวดรายการเยาวชนดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๘ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th