หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุชาติ ทรัพย์สิน

ชื่อ : นายสุชาติ ทรัพย์สิน
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุชาติ ทรัพย์สิน ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผู้มีความสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้ศึกษาการวาดรูป การแกะรูปหนังตะลุงจนชำนาญ เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงในรูปแบบโบราณ โดยเฉพาะได้นำเครื่องดนตรีเครื่องห้าเพื่อใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง และได้ประพันธ์เรื่อง บทกลอน รวมทั้งการแกะหนังตะลุงให้เหมาะกับตัวละครในเนื้อเรื่องด้วยตนเองมาตลอดทีมีการแสดง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตรชายและลูกศิษย์ให้สามารถแสดง และแกะหนังตะลุงได้กันทุกคนมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญได้อุทิศเวลาและทรัพย์สินของตนเอง สร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงขึ้น อันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาการเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่การแสดงไปสู่ระดับสากลให้ได้รับรู้และเข้าใจด้วยการไปแสดงในประเทศเยอรมนี ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น ผลจากการอุทิศตนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อสังคมเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพหนังตะลุงเพื่อการแสดง และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินดีเด่นของภาคใต้ จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยความสามารถและการอุทิศตนเพื่อศิลปวัฒนธรรมของชาติจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง นายสุชาติ ทรัพย์สิน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ช่างแกะรูปหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ รางวัลศิลปินดีเด่นของภาคใต้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๓๙ รางวัล THAILAND TOURISM AWARDS ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๕๓๙ รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพหนังตะลุงเพื่อการแสดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕๓๘ รางวัลส่งเสริมกิจกรรมเด็กและวิถีชีวิตการพัฒนาประชาธิปไตยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๓๕ รางวัลธุรกิจทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม สำนักงานส่งเสริมธุรกิจแห่งประเทศไทย
๒๕๓๒ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๙ รางวัลการผลิตงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๒๒ รางวัลชมเชย การประกวดหนังใหญ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕๒๘ รางวัลช่างฝีมืออุตสาหกรรมดีเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๕๑๖ การประกวดหนังใหญ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕๑๘ การประกวดหนังใหญ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th