หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ที่บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์มาตั้งแต่อายุเพียง ๘ ขวบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีการสอนนาฏศิลป์นอกเวลาอย่างจริงจัง และนำไปแสดงปีละหลายครั้ง ประกอบกับได้ดูศิลปินที่มีชื่อเสียงแสดงโขนละครอยู่เสมอ นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้ศึกษานาฏศิลป์จากสถานศึกษาหลายแห่งจนมีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างเอกลักษณ์การฟ้อนรำที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับของตนเอง ได้แก่ การรำโขนพระ รำด้วยท่วงท่างามสง่า การรำละครนอก รำไปพร้อมกับใช้อารมณ์ตามท้องเรื่อง การรำละครในด้วยความนิ่มนวล เป็นผู้ที่มีผลงานการแสดงโขนละครมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย โดยรับบทแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง (ละครนอก) พระเอก นางเอก เช่น พระราม พระอภัยมณี พระสังข์ กระหมังกุหนิง พลายชุมพล คาวี เป็นต้น นอกจากนั้น ยังออกแสดงนาฏศิลป์ประเภทระบำชุดอีกเป็นจำนวนมาก การได้ออกแสดงบนเวทีให้ประชาชนชมในบทบาทตัวละครหลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการรำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยทุกประเภท จึงเปรียบเสมือนคลังแห่งความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้ทุกเรื่องในวรรณคดี ได้รับรางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการแสดงนาฏศิลป์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร ทำหน้าที่ครูสอนโขนพระ นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๓๘ ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๖ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๕๑๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนดรุณวาท อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๐ ตำแหน่ง ครู ๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๔๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลและเกียรติบัตรจากสถาบันต่าง ๆ ที่เชิญให้แสดงนาฏศิลป์และร้องเพลงหารายได้เพื่อการกุศล ได้แก่ เกียรติบัตรจากศิริราชพยาบาล จากมูลนิธิปัญญานันทะภิกขุ จากกรมประชาสงเคราะห์
๒๕๔๘ รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
๒๕๔๒ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๔๐ ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอปรบมือให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๔ รางวัลประกายเพชร จากมูลนิธิเพชรภาษา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th