หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสำราญ เกิดผล

ชื่อ : นายสำราญ เกิดผล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสำราญ เกิดผล ปัจจุบันอายุ ๗๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เรียนปี่พาทย์จากครูหลายท่าน เช่น ครูจำรัส เกิดผล ครูเพ็ชร์ จรรย์นาฏ ครูเทียบ คงลายทอง ครูอาจ สุนทร เป็นต้น จนมีความเชี่ยวชาญสามารถบรรเลงดนตรีได้หลายประเภท ได้แก่ เพลงสองชั้น เพลงขับร้องทั่วไป เพลงเรื่อง เพลงพิธีต่าง ๆ เพลงหน้าพาทย์ เพลงโหมโรง เพลงเสภา นายสำราญ เกิดผล เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยอย่างจริงจัง มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เขียนและอ่านโน้ตเพลงสากลได้เป็นอย่างดี เป็นศิลปินท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดนตรีไทย มีฝีมือยอดเยี่ยมและมีผลงานประพันธ์เพลงไทยเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลงานประพันธ์เพลง เช่น เพลงสามไม้ใน เถา เพลงกลางพนา เถา เพลงโหมโรงศิวะประสิทธิ์ ๓ ชั้น เพลงจีนเก็บบุปผา เถา เพลงไอยราชูงวง เถา เพลงรั้วแดงกำแพงเหลือง เถา ระบำบุษราคัมมณี เป็นต้น ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ดนตรีไทย) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง จากคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ นายสำราญ เกิดผล เป็นครูที่มีจิตใจดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่มีความสนใจด้านดนตรี เป็นที่รักของบรรดาลูกศิษย์ ใช้ชีวิตด้วยการเผยแพร่ดนตรีไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ๆ มากมาย นายสำราญ เกิดผล จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๑ เรียนระนาดเอก
๒๔๘๒ เรียนฆ้องวงใหญ่
๒๔๘๓ เรียนโน้ตเพลง
๒๔๘๑ เรียนปี่พาทย์ บ้านครูเพ็ชร
๒๔๗๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดจันทร์ประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๔๘๘ เรียนหลักการประพันธ์เพลงไทย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๓ ผู้ค้นคว้าเพลงไทยเดิมพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ ศาลาดุสิดาลัย
๒๕๑๘ กำนัน ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๑๒ แพทย์ประจำตำบล ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน คณะกรรมการจัดงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๔๐ ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
๒๕๓๙ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีคุณธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจ สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพลงโหมโรงกาญจนาภิเษก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
๒๕๓๒ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ได้รับพระราชทานรางวัลในการแต่งเพลงกาญจนาภิเษก
๒๕๓๐ ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง สภาการฝึกหัดครู
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th