หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมานพ ยาระณะ

ชื่อ : นายมานพ ยาระณะ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้านช่างฟ้อน
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายมานพ ยาระณะ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสนใจและศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนามาตั้งแต่เด็กจนมีความเชี่ยวชาญ ศิลปะการฟ้อน ศิลปะการต่อสู้ การตีกลองสะบัดชัยโบราณ การตีกลองปู่จา การตีกลองปู่จา ดนตรีพื้นบ้านล้านนา และดนตรีไทย เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อนผางขึ้นใหม่จนเป็นแบบฉบับของการทำตำราเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่ให้กับลูกหลาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปะการแสดงล้านนาให้ยั่งยืนคงอยู่เป็นสมบัติของชาติ โดยเป็นผู้แสดงและนำลูกศิษย์ไปแสดงในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษา และโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาบ้านของตนเอง เป็นเวลามากกว่า ๖๐ ปี โดยไม่มีการเรียกร้องค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะพื้นบ้านล้านนานำเสนอทางหนังสือ วีดิทัศน์ นายมานพ ยาระณะ เป็นผู้มีผลงานการแสดงที่โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง และเป็นผู้ที่มีความเสียสละ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเพชรล้านนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากสภาการศึกษา เป็นครูภูมิปัญญา รุ่นที่ ๓ จากผลงานและแนวทางที่ดำเนินชีวิตของนายมานพ ยาระณะ ย่อมแสดงว่าเป็นบุคคลที่รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและเป็นผู้เสียสละ มีความจริงใจถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้กับลูกหลาน นายมานพ ยาระณะ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒๔๙๐ อาชีพปั่นจักรยานสามล้อรับจ้าง
๒๔๘๘ ครูสอนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ลานบ้านเป็นโรงเรียน
๒๔๘๘ ครูสอนศิลปะการต่อสู้ (การต่อสู้มือเปล่า) ค่ายคล่องประชันและค่ายพันศักดิ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๘ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๕๔๖ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๓ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้านล้านนา) สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คนดีศรีดอยสะเก็ด อำเภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลสื่อพื้นบ้านดีเด่นเพื่อเยาวชนประเภทสื่อพื้นบ้านภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th