หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวิเชียร คำเจริญ

ชื่อ : นายวิเชียร คำเจริญ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์) ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่บ้านบางมะยม ตำลบบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากโรงเรียนการช่างลพบุรี แผนกช่างตัดผม นายวิเชียร คำเจริญ ด้วยนิสัยชอบฟังเพลง และมีใจรักการร้องเพลงมาก เมื่อมีการประกวดร้องเพลงในจังหวัดลพบุรี จะสมัครเข้าประกวดทุกครั้ง ต่อมาได้สมัครเป็นลูกศิษย์คุณครูไพบูลย์ บุตรขัน และได้ไปอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์มีหน้าที่แต่งเพลงและร้องเพลงอยู่ประมาณ ๑๑ ปี ได้ลาออกมาประกอบอาชีพประพันธ์เพลง ประพันธ์เพลงออกอัลบั้มแรกชื่อ จำใจดู ต่อจากนั้น ได้สร้างผลงานโด่งดังเป็นระยะๆ มีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง การประพันธ์เพลงของนายวีเชียร คำเจริญมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน สนุกสนาน ให้ข้อคิดมีทั้งประเภทเพลงลูกทุ่งแนวสนุกสนาน แนวสร้างสรรค์ แนวเพลงเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้รับความนิยมทุกประเภท มีผลงานประพันธ์เพลงให้ศิลปินขับร้องทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่จำนวนมาก ผลงานเด่นได้แก่ เพลงบ้านใกล้เรือนเคียง เพลงหยาดฟ้ามาดิน เพลงหมอคะ เพลงจำใจ เพลงดาวเรืองดาวโรย เพลงกระแซะเข้ามาสิ เพลงหนูไม่รู้หนูไม่เอา เพลงสยามเมืองยิ้ม เป็นต้น ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานประพันธ์คำร้องยอดเยี่ยม เพลงรางวัลนักรบ ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ ฯลฯ นายวิเชียร คำเจริญ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
๒๔๙๗ การศึกษาชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนการช่างลพบุรี แผนกช่างตัดผม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๒ นักร้องประจำวงดนตรีกรุงเทพแบมโบ วงดนตรีกรุงเทพแบมโบ
๒๕๐๕ นักแต่งเพลง วงดนตรีจุฬารัตน์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ รางวัลปริญญาบัตรศิลปศาสตร์บัญฑิตกิตกมศักดิ์ สาขาโปรแกรมดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
๒๕๓๙ ได้รับยกย่องในฐานะผู้ประพันธ์เพลงรณรงค์วัฒนธรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๗ พระราชทานเกียรติบัตรในงานกึ่งศตวรรษเพลงงลูกทุ่งไทย...สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๔ รางวัลผู้ประพันธ์เพลงดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๓ ได้รับเกียรติสูงสุดให้ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติ กองทัพบก
๒๕๓๒ รางวัลผู้ประพันธ์เพลงดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๒๐ รางวัลเสาอากาศทองคำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๒๒ รางวัลแผ่นเสียงทองคำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๕๒๕ รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ และได้รับรางวัลศิลปินตัวอย่าง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th