หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายราฆพ โพธิเวส

ชื่อ : นายราฆพ โพธิเวส
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์-โขน
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายราฆพ โพธิเวส เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๗๗ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรครูถม โพธิเวส ศิลปินโขนหลวง (ยักษ์) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และนางช่วง โพธิเวส นักแสดงละครเร่ ได้รับการศึกษาท่ารำขั้นพื้นฐานกับบิดาและมารดา ต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ได้รับคัดเลือกให้ฝึกแสดงโขนเป็นตัวยักษ์ตามอย่างบิดา และฝึกแสดงเป็นตัวพระอีกด้วย นายราฆพ โพธิเวส สำเร็จการศึกษานาฏศิลป์ขั้นสูง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการตำแหน่งศิลปินตรี แผนกนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ นายราฆพ โพธิเวส เป็นผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน โดยเฉพาะแสดงเป็นตัวยักษ์สำคัญและแสดงท่ารำมีอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วว่องไวและมีกระบวนท่ารำที่งดงามเมื่อมีการแสดงครั้งใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างยิ่ง จากความสารถดังกล่าว จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับการต่อทำรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ อันเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุด จากนายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ในพระราชพิธีพระราชทานครอบผู้ประกอบพิธไหว้ครูโขน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ นายราฆพ โพธิเวส ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยที่รับราชการอยู่กรมศิลปากร โดยเป็นนักแสดง เป็นอาจารย์สอนศิลปะโขน เป็นผู้กำกับการแสดงโขน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขน กรมศิลปากร และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงโขนให้กับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และแพร่หลายสืบไป นายราฆพ โพธิเวส จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๔ ประถมศึกษาปีที่๒ โรงเรียนนันทนศึกษา
๒๕๐๓ นาฏศิลป์ชั้นสูง โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๘ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขน สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๓๔ หัวหน้าส่วนการแสดง กรมศิลปากร
๒๕๒๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดแสดง กองการสังคีต กรมศิลปากร
๒๕๒๒ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๖ กรมศิลปากร
๒๕๒๔ นาฏศิลปิน ๗ กรมศิลปากร
๒๕๑๘ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๔ กรมศิลปากร
๒๕๑๙ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๕ กรมศิลปากร
๒๕๐๐ รับราชการประจำแผนกนาฏศิลป์ (โขน) กองสังคีต กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๙ เกียรติคุณได้รับการประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูนาฏศิลป์
๒๕๔๐ ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง(โขน ละคร) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๗ เกียรติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ช้างเผือก
๒๕๑๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๑๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๑๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๑๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th