หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพรัช สังวริบุตร

ชื่อ : นายไพรัช สังวริบุตร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพรัช สังวริบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่มีความสามารถผลิตผลงานศิลปะทางด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และละครต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและพัฒนาผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตนที่ชัดเจนมีเนื้อหาที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม นายไพรัช สังวริบุตร มีผลงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในการนำเอาเนื้อเรื่องในวรรณคดีพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสื่อสมัยใหม่ สร้างเป็นละครเผยแพร่ทางโทรทัศน์ผลงานด้านสุนทรียภาพก็ได้มีการพัฒนาบทละครให้ประณีตขึ้น และงานด้านศิลปะการแสดง ได้มีการใช้เทคนิคการถ่ายทำใหม่ ๆ มีการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้วงการธุรกิจด้านละครโทรทัศน์ยั่งยืน ซึ่งตลอดเวลาที่ นายไพรัช สังวริบุตร ผลิตผลงานออกสู่สาธารณชน ได้รับการตอบรับอย่างน่าชื่นชม อีกทั้งรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงาน นับตั้งแต่รางวัลตุ๊กตาทองในฐานะผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง “แสงสูรย์” รางวัลตุ๊กตาทองในฐานะถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง “นางสาวโพระดก” “ทับสมิงคลา” และ “เสน่ห์บางกอก”จนถึงละครอิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชน เช่น เรื่อง “สายโลหิต” “ฟ้าใหม่” และอื่น ๆ กว่า ๑๐๐ เรื่อง นับเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้โอบอ้อมอารีและเอื้ออาทรต่อมิตรสหาย ลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานซึ่งบุคคลใดได้ร่วมทำงานด้วยก็จะได้รับอานิสงส์ทางด้านภูมิปัญญาของท่านสามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพ อันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในฐานะครูของวงการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นายไพรัช สังวริบุตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
ประถมศึกษาปีที่๑-๒ โรงเรียนดำเนินศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๔-๕ โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
มัธยมศึกษาปีที่๑-๓ โรงเรียนอำนวยศิลป
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๘ ผู้ช่วยบิดา ษริษัทกรุงเทพภาพยนตร์
๒๔๘๙ พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสีกันสนิมและแบตเตอรี่
๒๔๙๖ ช่างภาพและร่วมลงทุนกับเพื่อนๆผลิตสร้างภาพยนตร์ บริษัทกรุงเทพภาพยนตร์
๒๕๑๐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด,บริษัท ดีด้าวีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท สามเศียร จำกัด , บริษัท แฟนตาซีทาวน์ จำกัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ เทพทอง
๒๕๔๓ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
๒๕๔๔ ศิลปินดีเด่นจังหวัดปทุมธานี
๒๕๔๓ ดาราทอง
๒๕๓๒ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
๒๕๔๒ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเข็มกาชาดสมทบชั้น ๑
๒๕๒๓ เครื่องราชอิริยาภาณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๕
๒๕๐๕ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๐๕ เข็มทองยอดเพชร มูลนิธิอัฏฐราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงผลภาพยนตร์และละคร) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th