หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพร้อม บุญฤทธิ์

ชื่อ : นายพร้อม บุญฤทธิ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2546
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพร้อม บุญฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕ ที่จังหวัดพัทลุง มีความสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กเพราะมีสายเลือดของศิลปิน โดยเฉพาะผู้เป็นบิดาคือ นายพลัด บุญฤทธิ์ เป็นนายหนังตะลุงผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงที่รู้จักกันในนาม “หนังกรายชายแดน” นายพร้อม บุญฤทธิ์ ได้มีโอกาสติดตามบิดาไปในการแสดงหนังตะลุงตามสถานที่ต่าง ๆ จนเมื่ออายุ ๑๕ ปี จึงได้รับการ “ครอบมือ” หรือ “ยื่นรูป” จาก “หนังสีหมอก” ครูหนังชั้นนำในสมัยนั้น จากนั้น จึงออกตระเวนไปแสดงหนังตะลุงตามสถานที่ต่าง ๆ จนมีชื่อเสียง ด้วยความเป็นคนทันสมัย มีไหวพริบปฏิภาณด้านการแสดงทั้งบทขับร้องกลอน บทเจรจา บทตลก โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปหนังตะลุงให้มีขนาดใหญ่ ขยายโรงแสดง และได้รับฉายานามเรียกชื่อคณะหนังว่า “หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล” มาจนถึงปัจจุบัน “หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล” นอกจากจะมีความโดดเด่นในด้านบทขับร้องกลอนบทเจรจา บทตลก โดยเฉพาะตัวตลกที่มี “นายหลำ” หรือ “ตาหลำ” เป็นตัวเอกแล้วยังเป็นหนังตะลุงที่นำเสนอการวิพากษ์วิจารณ์สังคม อย่างคมคายทันยุคทันสมัย นายพร้อม บุญฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศทางการแสดงหนังตะลุงหลายครั้ง เช่น มงกุฎทองคำฝังเพชร ต้นศรีตรังทองคำ ฤาษีทองคำ ฯลฯ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นายพร้อม บุญฤทธิ์ เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นผู้บำรุงรักษา และสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเก่าแก่และยาวนานของภาคใต้ ใช้สติปัญญาปฏิภาณ ความรู้ความสามารถ ประยุกต์เหตุการณ์ต่าง ๆ มาร้องดันเป็นกลอนสดแทรกมุขตลกขบขันทันยุคทันสมัย ทำให้คนดูทุกเพศทุกวัยติดอกติดใจได้ความบันเทิง พร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจ ถือได้ว่า นายพร้อม บุญฤทธิ์ เป็นผู้มีคุณูปการตั้งใจสืบสานและถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ เพื่อให้หนังตะลุงเป็นการแสดงที่แพร่หลายและดำรงไว้เป็นศิลปะประจำชาติตลอดไป นายพร้อม บุญฤทธิ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๑ ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนบ้านแหลมตะโหนด
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง
นายหนังตะลุง คณะพร้อมน้อย ตะลุงสากล
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๖ รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ
๒๕๔๐ โล่เกียรติยศในฐานะศิลปินดีเด่น
๒๕๑๕ ฤาษีทองคำ
๒๕๒๖ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
๒๕๓๗ โล่เกียรติคุณ
๒๕๐๙ ต้นศรีตรังทองคำ
๒๕๑๑ มงกุฏทองคำฝั่งเพชร
๒๕๑๑ ขันน้ำพานรอง
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th