หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง

ชื่อ : พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
คำประกาศเกียรติคุณ
พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๘๓ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งจ่าเรือ แผนกเรือกล กองเรือเล็ก เป็นผู้มีพรสวรรค์และมีใจรักคีตศิลป์มาตั้งแต่เยาว์วัย ได้สมัครเข้ารับการฝึกหัดเห่เรือ และได้รับการคัดเลือกจากกองทัพเรือให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดวิชาการเห่เรือ จากพันจ่าเอกเขียว ศุขภูมิ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันการเห่เรือจากกองทัพเรือ และได้รับมอบหมายเป็นพนักงานเห่เรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และมีพระราชพิธียิ่งใหญ่คือ การเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง จึงได้แสดงความสามารถในการเห่เรือครั้งสำคัญที่สุด ต่อจากนั้น จึงได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเห่เรือทุกครั้งที่มีพระราชพิธีสำคัญตลอดมาจนถึงปัจจุบัน พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง เป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งทางด้านคีตศิลป์ เป็นผู้นำเห่เรือท่านเดียวในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ประกอบด้วยความเข้มแข็ง อดทน ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจที่ดีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความแม่นยำในการออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง และมีพลังเสียงที่ไพเราะ กังวาน ชัดเจน ถูกต้องตามรูปแบบทำนองการเห่เรือ ที่เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดียิ่ง เป็นผู้สามารถเห่เรือโดยถ่ายทอดความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีทั้งหมด ทั้งในบทเห่เรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และบทชมกระบวนเรือในราชพิธีได้อย่างไพเราะ มีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ และน่าฟัง นอกจากนี้ยังสามารถเห่โดยเปลี่ยนท่วงทำนองเห่เพื่อควบคุมกระบวนทั้งกระบวน ซึ่งมีมากกว่า ๕๐ ลำ ให้จังหวะฝีพายเคลื่อนไปอย่างพร้อมเพรียง มีลีลาการพายตามทำนองเห่ที่สวยงามตระการตา และสมพระเกียรติยิ่ง จากผลงานที่ท่านได้เพียรกระทำอย่างมีคุณค่า ยากที่ผู้ใดจะเทียบท่านได้เป็นเวลานานต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี จนถือเป็นแบบอย่างการเห่เรือ ที่เป็นหลักสำคัญยิ่งของชาติ ท่านจึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย สาธิต และฝึกหัดให้แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา นับว่าท่านได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้ธำรงรักษาและถ่ายทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
การศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารเรือ
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
การศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๐ ยศนาวาเอก (พิเศษ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๔๓ ประจำกองกรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๓๓ หัวหน้าแผนกเรือบริการ กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๓๔ ยศนาวาเอก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๓๑ ยศนาวาโท ตำแหน่งรองผู้บังคับกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๒๗ ยศนาวาตรี ตำแหน่งหัวหน้าแผนกเรือลำเลียงและแจวพาย กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๒๐ ยศเรือโท แผนกเรือลำเลียงและแจวพายกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๒๔ ยศเรือเอก ตำแหน่งหัวหน้าแผนกเรือลำเลียงและแจวพาย กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๑๖ ยศเรือตรี แผนกเรือลำเลียงและแจวพายกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๑๑ พันจ่าโท กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๑๒ ยศพันจ่าเอก แผนกเรือลำเลียงและแจวพาย กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
๒๕๐๓ ยศจ่าโทแผนกเรือกล กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th