หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมนึก ทองมา(ชลธี ธารทอง)

ชื่อ : นายสมนึก ทองมา(ชลธี ธารทอง)
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่จังหวัดชลบุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สนใจขับร้องเพลงลูกทุ่งมาแต่เล็ก เคยเป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากครูสำเนียง ม่วงทอง หัวหน้าวงดนตรีรวมดาวกระจายให้เป็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักจึงนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการเขียนโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มาใช้ในการแต่งเพลง บทเพลงของนายสมนึก มีจุดเด่นในการเลือกสรรถ้อยคำในลักษณะของกวีนิพนธ์มาใช้ในการแต่งเพลง เนื้อหามีสาระส่งเสริมคุณค่าวิถีชีวิตไทย ช่วงทำทองเพลงมีความไพเราะ ตรึงใจผู้ฟัง บทเพลงมีความดีเด่นในศิลปะการประพันธ์ที่ใช่ฉันทลักษณ์หลายรูปแบบ เป็นนักแต่งเพลงที่แต่งทั้งคำร้องและทำนองเพลงเอง ผลงานเพลงล้วนแต่มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลง สร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิสวิลัยายัณห์ สัญญา, ยอดรัก สลักใจ, เสกศักดิ์ พู่กันทอง, วิลัย พนม, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, เสรีย์ รุ่งสว่าง, เอกพจน์ วงศ์นาค, บุษบา อธิษฐาน, สุนารี ราชสีมา ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ๑ รางวัล รางวัลเสาอากาศทองคำ ๓ รางวัล รางวัลงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยภาค ๑-๒ จำนวน ๗ รางวัล รางวัลชนะเลิศเพลงประเพณีสงกรานต์ของสำนักงานคระกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๑ รางวัล รางวัลลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ๓รางวัล โล่เกียรติคุณงานมหกรรมเพลงอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียจากเพลง “อีสาวทรานซิสเตอร์” และได้รับเกียรติให้นำเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย แสดงในงาน ๖๐ ปี เล่าขานตำนานลูกทุ่งไทย นายสมนึก มีผลงานการประพันธ์เพลงมากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
จัดรายการวิทยุ
นักแต่งเพลง
นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีรวมดาวกระจาย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๗ เพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
๒๕๓๔ รางวัลพระราชทานจากจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๓ รางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด
๒๕๒๙ รางวัลเสาอากาศทองคำ สถานีวิทยุเสียงสามยอด
๒๕๒๕ แผ่นเสียงทองคำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๒๔ โล่ประกาศเกียรติคุณ มหกรรมเพลงอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
รางวัลพระราชทานจากจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๑๘ รางวัลเสาอากาศทองคำ สถานีวิทยุเสียงสามยอด
๒๕๒๑ รางวัลพระราชทาน
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักแต่งเพลงเพลงลูกทุ่ง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th