หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์

ชื่อ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกรฎาคม ๒๔๖๑ ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ที่วงการวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยยอมรับนับถือในฐานะผู้นำทางปัญญา มีผลงานอันทรงคุณค่าทั้งในรูปของนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และบทกวี วรรณกรรมของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ ให้ภาพอันสมจริงของสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา แต่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมคติ ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นงานที่ให้ความหวังอันตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณใฝ่ดีของมนุษย์ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ มีความจัดเจนในการสร้างงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดต่อและคิดเอง ด้วยการใช้วิจารณญาณของตนแสวงหาทางออกอันเหมาะสมให้แก่ปัญหาของสังคม งานเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ ส่งอิทธิพลไปยังวงการวรรณกรรมร่วมสมัย กระตุ้นให้นักประพันธ์ของไทยสร้างงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาอย่างต่อเนื่องและด้วยความมั่นใจ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวาง เข้าซึ้งถึงแก่นของวัฒนธรรมต่างชาติ สามารถสกัดเอามรดกทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นสากลของชาติเหล่านั้นออกมาประสมประสานกับประสบการณ์ของไทยได้อย่างดียิ่ง วรรณกรรมของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ มีผู้แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันว่าวรรณกรรมเอกนั้นเป็นทั้งสมบัติของถิ่นกำเนิดและเป็นสมบัติของโลก นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือ เสนีย์ เสาวพงศ์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๖ ธรรมศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๗๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนวัดบพิตรภิมุข
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๕ เอกอัครราชฑูตไทย กระทรวงต่างประเทศ
๒๔๘๔ แปลข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์สุวรรณภูมิ
๒๔๗๙ ผู้แปลข่าวต่างประเทศและเขียนคอลัมน์ หนังสือพิมพ์ศรีกรุง
๒๔๗๙ ผู้แปลข่าวต่างประเทศและเขียนคอลัมน์ สยามราษฎร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ นราธิป
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๑ ศรีบูรพา
๒๕๔๔ ราชมงคลสรรเสริญ
ผลงาน

ความรักของวัลยา
คนดีศรีอยุธยา
ชัยชนะของคนแพ้
ใต้ดาวมฤตยู
บัวบานในอะมาซอน
ปีศาจ
หยดหนึ่งของกาลเวลา

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th