หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเชื้อ ดนตรีรส

ชื่อ : นายเชื้อ ดนตรีรส
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเชื้อ ดนตรีรส เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาผู้ใหญ่ภาคปลาย จากโรงเรียนผู้ใหญ่ถนนทัดทองเรียนปี่พากย์กับบิดาเมื่ออายุ ๘ ปี เคยรับราชการแผนกบันเทิงของกรมประชาสัมพันธ์แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เป็นศิษย์ดนตรีไทยของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครุพุ่ม ปาปุยะวาทย์ เป็นนักดนตรีไทยที่มีความสามารรถสูงทางด้าน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และฆ้องใหญ่ มีผลงานแต่งเพลงไทยที่มีคุณภาพจำนวนมาก อาทิ โหมโรงสร้อยพระศรี โหมโรงสมเด็จพระยา โหมโรงพระนคร โหมโรงศรีปทุมฯ นายเชื้อ ดนตรีรส ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่ นิสิต นักศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน ประสานมิตร เขียนตำราด้านดนตรีไทย โน้ตอักษรเพลงไทย ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ นายเชื้อ ดนตรีรส สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่บางกระทิง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๘ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒๕๒๙ อาจารย์วิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๗ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
๒๕๒๖ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๒๑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๒๐ อาจารย์ โรงเรียน บดินทร์เดชา
๒๕๑๔ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๐๑ ข้าราชการกองดุริยางค์ กรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๔๙๖ พนักงานแผนกบันเทิงไทย กรมประชาสัมพันธ์
ประกอบอาชีพสอนดนตรีไทยเป็นการส่วนตัว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทยและศิลปินอาวุโส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
๒๕๓๒ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๐ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๐๑ เข็มที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๕๓๔ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th