หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)

ชื่อ : นายชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้องลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคุ้งยางอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูธนบุรี สนใจฝึกร้องเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่เล็ก เป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวงอยู่จนอายุ ๑๖ ปี จึงสมัครเป็นนักร้องวงดนตรี พยงค์ มุกดา มีผลงานเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในเพลง “ลูกทุ่งชีวิต” จนมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงลูกทุ่งมาตามลำดับผลงานเพลงที่ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนได้แก่ เพลงยอยศพระลอ, เพชฌฆาตใจ, เพชรร่วงในสลัม นายชินเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งในหลายลักษณะ ทั้งลำตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีลูกทุ่งไทยในงานวชิราวุธานุสรณ์ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงยอยศพระลอ รางวัลนักร้องลูกทุ่งดีเด่นกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ ๑-๒ รางวัลนักร้องเพลงไทยผู้ออกเสียงภาไทยถูกต้อง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่องานกุศลต่าง ๆ ตลอดมา นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
คณะอนุกรรมการการจัดทำเทปเพลงเฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรี ชินกร
นักร้อง วงดนตรีพยงค์ มุกดา
ร้องเพลง เวทีรำวง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้องเพลงลูกทุ่ง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๗ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๒ รางวัลเชิดชูเกียรตินักร้องลูกทุ่งดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๓ ชนะเศการประกวดดนตรีลูกทุ่งไทย งานวชิราวุธานุสรณ์
๒๕๑๕ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th