หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสมพันธ์ โชตนา

ชื่อ : นางสมพันธ์ โชตนา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนา
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสมพันธ์ โชตนา เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่คุ้มเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมนาฏศิลป์ในคุ้มเจ้าหลวงนครเชียงใหม่เมื่ออายุ ๙ ปี โดยหัดเป็นตัวพระกับครูหม่อมแส ณ เชียงใหม่ ครูละมูล ยมะคุปต์ แม่ครูเผื่อน วรศิลป์ฯ แสดงละครรำเป็นตัวพระ และตัวพ่อ ในละครเรื่อง ไชยเชษฐ์, คาวี, สุวรรณหงส์ ฯลฯ ต่อมาได้ตั้งคณะช่างฟ้อน และคิดประดิษฐ์ท่าเต้นของชาวเขา เป็นระบำชาวเขาเผาต่าง ๆ ปรับปรุงท่ารำชุดพื้นเมือง ภาคเหนือให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้แก่ ชุดรำไทยเขิน, ฟ้อนวี, ฟ้อนกมผัด, ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นผู้สืบสานพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดล้านนา ให้ดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความปลี่ยนแปลงของสังคม เคยได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และผู้อนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางสมพันธ์ โชตนา จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๖ ครูสอนฟ้อนรำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๕๑๔ ครูสอนฟ้อนรำ โรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ โล่เชิดชูเกียรติคุณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๒๕๓๗ เข็มเกียรติคุณ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th