หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสัมพันธ์ พันธุ์มณี

ชื่อ : นางสัมพันธ์ พันธุ์มณี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสัมพันธุ์ พันธ์มณี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่กรุงเทพมหานคร จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร ได้รับการประสิทธิประสาทวิชานาฏศิลป์จากครูนาฏศิลป์ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ เป็นศิษย์ของหม่อม ครูต่วน (นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก), คุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์, ครูละมุล ยมะคุปต์, ครูหุ่น, ครูเกษรฯ นางสัมพันธ์ มีความสามารถในการแสดงเป็นพิเศษ เคยแสดงละครกับคณะวิจิตรศิลป์ที่มีผู้ติดตามชมเป็นจำนวนมาก มีผลงานเด่นในด้านนาฏศิลป์โดยเป็นผู้บุกเบิกนำนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่สถานีโทรทัศน์เป็นคนแรก ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชน ดารา นักแสดง เพื่อช่วยกันเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ริเริ่มแสดงละครทางสถานีโทรทัศน์ ในนามนาฏศิลป์สัมพันธ์ ด้วยการแสดงละครรำ ละครร้อง ละครพันทาง ละครพูด เคยแสดงละครเวทีกับคณะวิจิตรศิลป์หลายเรื่อง อาทิ เรื่องเจ้าหญิงกรรณิการ์ ชนะมาร ลานเลือดลานรักฯ ความเป็นนักแสดงเจ้าบทบาททำให้มีผู้ติดตามชมเป็นจำนวนมาก ภายหลังได้ไปแสดงละครอยู่กับคณะผกาวลี ๕ ปี เมื่อละครเสื่อมความนิยมลง จึงเข้าทำงานเป็นครูที่โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ๒ ปี จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด โดยทำหน้าที่ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชน ฝึกหัดนาฏศิลป์แก่ดารา นักแสดง ลูกหลานของพนักงานบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยไม่คิดค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยการจัดละครโทรทัศน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในนามคณะนาฏศิลป์สัมพันธ์ มีการแสดงของละครรำ ละครร้อง ละครพันทาง ละครพูด สลับกับเพลงไทยและงิ้ว ทำให้คณะละครนาฏศิลป์สัมพันธ์เป็นละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีผู้ติดตามชมมากที่สุดรายการหนึ่ง ส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อปี
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนนาฎดุริยางค์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๙ สอนรำไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม
๒๔๙๐ แสดงละคร
๒๔๙๘ ครูฝึกหัดนาฎศิลป์ บริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th