หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ

ชื่อ : นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๖๑ ที่กรุงเทพมหานคร เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ มีความถนัดเครื่องมือซอด้วงมากเป็นพิเศษ โดยได้รับสืบสานทางเพลงจากครูดนตรีไทยคนสำคัญ ๆ ในวงการดนตรีไทยจำนวนมาก อาทิ ครูไปล่ วนเขจร, ครูปลั่ง วนเขจร, ครูเชื้อ, ครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนดนตรีไทยกับเพลงสายหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพลงสายจางวางทั่วพาทยโกศล, มีความเชี่ยวชาญเพลงละครประเภทต่าง ๆ เพลงสำหรับบรรเลงการเชิดหุ่นกระบอกเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการละคร เพลงตับ เพลงเถา ฯลฯ ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยแก่สถาบันการศึกษาจำนวนมาก และที่ธนาคารกสิกรไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายการสอนซอด้วงแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศิลปินและครูซอด้วงที่สีซอได้อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสีซอที่มีฝีมือเป็นเลิศของแผ่นดินที่ยังมีชีวิตและยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนถึงปัจจุบัน นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนพร้อมวิทยามูล
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
พนักงานฝ่ายสลากออมสิน ธนาคารออมสิน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน

นกขมิ้น ท่อน ๓

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th