หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์

ชื่อ : นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร เรียนนาฏศิลป์ไทยมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ปี เป็นศิษย์ของท่านบรมครูหม่อมอาจารย์ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (ศิลปินแห่งชาติ) คุณครูลมุล ยมะคุปต์ , คุณครูศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อมครูต่วน), คุณหญิงเทศ นัฎกานุรักษ์, คุณครูมัลลี คงประภัทร, ครูผัน โมรากุล, คุณครูสะอาด แสงสว่าง, คุณครูจำเรียง พุทธประดับ (ศิลปินแห่งชาติ) ได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์มาตั้งแต่เล็กโดยแสดงเป็นหัวหน้าระบำหนูน้อย ๆ ระบำวันแม่ ระบำรำมะนา แสดงเป็นนางรจนาตอนเสี่ยงพวงมาลัย ตลอดเวลาได้แสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ไว้เป็นจำนวนมาก ได้แสดงเป็นตัวเอกของละครหลายเรื่องทั้งละครใน ละครนอกละครพันทาง เช่น เรื่องอิเหนา พระอภัยมณี สุวรรณหงส์ พระลอ มโนราห์ รถเสน ไกรทอง ราชาธิราช พญาผานอง คาวี ขุนช้างขุนแผน เป็นหัวหน้ารำนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทย เป็นผู้สืบสานการละเล่นพื้นเมือง ประดิษฐ์ท่ารำสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ท่ารำไว้เป็นมรดกของแผ่นดินจำนวนมาก เป็นศิลปินและเป็นครูที่ได้รับคำชมมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียน จนถึงปัจจุบันว่าเป็นผู้รำงาม มีลีลาตามแบบนาฏศิลป์ มีความจำท่ารำแต่ครั้งโบราณได้แม่นยำ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงแบบท่ารำในหนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทย ของกรมศิลปากร ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ยูโกสลาเวีย ฮังการี ยุโรป ๑๐ ประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ฮ่องกง สิงคโปร์ พม่า ลาว นางศิริวัฒน์ ดิษยนันท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนพันธ์ศึกษา
โรงเรียนนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๕ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์
นักแสดง(รับบทพระเอก) โรงละคร
ข้าราชการพลเรือนชั้นจัตวา ตรี โท เอกถึงนาฏศิลปินระดับ ๗ กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัลดีเด่นด้านการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th