หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่

ชื่อ : เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๖ เติบโตอยู่ในวังพระราชชายา เจ้าดารารัศมีฝึกหัดขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นเมือง ฟ้อนรำมาตั้งแต่เล็ก การได้เป็นนางข้าหลวงในพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทำให้ได้เรียนรู้ฝึกฝน และสืนสานเพลงพื้นเมือง และการฟ้อนรำพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะสูญหายไว้เป็นจำนวนมาก เป็นผู้เชี่ยวชาญเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่ยังจดจำคำร้อง ทำนอง ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งกรมศิลปากรได้เชิญมาเป็นครูพิเศษขับร้องเพลงไทยและเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ให้แก่ครูและนักศึกษาได้ขับร้องประกอบการแสดงจำนวนมาก อาทิ ระบำซอ (ซอยิ้น ซอจ๊อยเจียงแสน ซอโยนก) ซอล่องน่าน ฟ้อนม่านมุ้ยเซียงตา ฟ้อนโยคีถวายไฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเพลงพื้นเมือง ได้แก่ ซออื่อก่อมหละอ่อน ซอสิกจุ้งจา ซออื่อ (เฒ่าสอนหลาน) ซอจั๊กปุ (สิกเก๊าแก) นับเป็นศิลปินครูที่สืบสานศิลปะการขับร้องเพลงพื้นเมืองดั้งเดิมของเชียงใหม่ให้ดำรงอยู่ในยุคปัจจุบัน เป็นการผดุงรักษาศิลปะดั้งเดิมของไทยมิให้สูญหายไปกับกระแสความเจริญในปัจจุบัน เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ครู โรงเรียนบางบัวทองวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ โล่เชิดชูเกียรติคุณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
๒๕๓๓ โล่เชิดชูเกียรติคุณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th