หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพินิจ ฉายสุวรรณ

ชื่อ : นายพินิจ ฉายสุวรรณ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพินิจ ฉายสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนใจดนตรีไทยเนื่องจากบิดาจัดหาลิเกมาแสดงในงานโกนจุกของตนเองทำให้สนในการบรรเลงของวงปี่พาทย์เป็นพิเศษ จึงเริ่มฝึกตีระนาดเอกมาตั้งแต่นั้น โดยบิดาสร้างเครื่องปี่พาทย์ให้พร้อมกับนำไปฝากกับครูดนตรีไทยหลายคน ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีโอกาสเรียนดนตรีสากลที่กรมศิลปากร ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีโน้ต สากลและการปฏิบัติ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงกลับบ้านเดิมที่พระนครศรีอยุธยา หันไปฝึกเรียนเพลงปี่พาทย์กับครูทวน ครูเจ๊ก อ่อนละมุน นักดนตรีสองพี่น้องที่มีฝึมือของจังหวัดอ่างทอง ได้แสดงฝีมือตีระนาดจนเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความสามารถเป็นเลิศ ครูทวนจึงนำไปฝากเป็นศิษย์ครูพริ้งดนตรีรส ครูระนาดเอกของกรมศิลปากร จนสามารถเดี่ยวกราวในที่ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นอย่างสูงได้ จากนั้นสมัครเป็นศิษย์ครูสอนวงฆ้อง ผู้มีฝีมือทางฆ้องวงเป็นเลิศจนมีฝึมือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักดนตรีไทยที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งของไทย โดยเฉพาะทางด้านปี่พาทย์ และเครื่องสาย นายพินิจสามารถบันทึกได้ทั้งโน้ตไทย โน้ตสากล และโน้ตตัวเลข มีผลงานการประพันธ์เพลงประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น เพลงโหมโรงเสภาเพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงชุด และการที่มีความสามารถทั้งด้านการบรรเลง การบันทึกโน้ตสากล โน้ตตัวเลข ทำให้สามารถถ่ายทอดเพลงไทยในเชิงหลักวิชาการได้เป็นอย่างดี ได้รับการยอมรับจากนักดนตรีไทยทั่วไปว่า เป็นปรมาจารย์ ทางดนตรีไทยคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานไว้รอบด้าน เป็นอาจารย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล สอนในระดับปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษาและสาขาดนตรีวิทยา นายพินิจ ฉายสุวรรณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดรุ้ง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๓ ผู้ชำนาญการดนตรีไทย กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าวงดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ไทย กรุงเทพมหานคร
๒๕๐๖ พนักงานแผนกดุริยางค์ไทย แผนกดุริยางค์ไทย กรุงเทพมหานคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th