หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทองใบ เรืองนนท์

ชื่อ : นายทองใบ เรืองนนท์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครชาตรี
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทองใบ เรืองนนท์ เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่กรุงเทพมหานคร สืบเชื้อสายการแสดงละครชาตรีมาจากต้นตระกูล ได้แก่ พระศรีชุมพล (ฉิม) ซึ่งรับราชการในราชสำนักเมืองนครศรีธรรมราช โดยเป็นครูสอนละครคณะ ละครเรือเร่ หรือละครเรือลอย โดยเฉพาะนายพูน บิดาของนายทองใบนั้น เป็นละครชาตรีที่มีฝีมือการแสดงละครชาตรียอดเยี่ยมของยุค และได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีดังกล่าวให้แก่นายทองใบ มาตั้งแต่อายุ ๔ ขวบ เมื่ออายุ ๕ ขวบ นายทองใบก็สามารถแสดงละครชาตรีอย่างเยี่ยมยอด สามารถควบคุมวงแทนบิดา เป็นผู้ริเริ่มนำระนาดเอกเข้ามาบรรเลงประกอบการแสดง ทำให้การแสดงมีความสนุกสนานเร้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถดังกล่าวเมื่ออายุได้ ๒๗ ปี บิดาได้มอบให้เป็นผู้นำอ่านโองการไหว้ครูละครชาตรี และภายหลังได้เป็นผู้นำอ่านโองการพิธีไหว้ครู โขน ละครของครูอาคม สายาคม ปัจจุบันละครชาตรีคณะนายทองใบ เรืองนนท์ เป็นคณะที่สืบทอดอนุรักษ์รูปแบบการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นายทองใบ เรืองนนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครชาตรี) ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๙ นักธรรมตรี วัดสุนทรธรรมทาน
๒๔๘๑ ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดโสมนัส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
แสดงละครชาตรี
หัวหน้าคณะปี่พาทย์
ดนตรีระนาดเอก ลิเกคณะเฉลิมนาฏดนตรี
แสดงจำอวด คณะจำอวดของล้อต๊อก
คู่เชิดหนังตะลุง
นักแสดง ลิเกกับครูเต็ก เสือสง่า
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
๒๕๓๖ โล่รางวัลบุคคลตัวอย่าง
๒๕๓๐ รับพระราชทานโล่ที่ระลึก
๒๕๒๙ โล่รางวัลศิลปินพื้นบ้านดีเด่นสาขาละครชาตรี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th