หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุรพล โทณะวณิก

ชื่อ : นายสุรพล โทณะวณิก
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุรพล โทณะวณิก เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เข้าสู่วงการประพันธ์เพลง ด้วยการเรียนรู้รูปแบบวิธีการแต่งเพลงโดยสังเกตการแต่งจากครูเพลงที่แต่งประกอบละคร ณ โรงบะครเวิ้งนครเกษม อาทิ ครูนารถ ถาวรบุตร ครูจำปา เล้มสำราญ ครูมงคล อมาตยกุล ครูปราณี แสงเอก ครูชาลี อินทรวิจิตร เป็นต้น ต่อมาภายหลังมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านเพิ่มมากขึ้นและทำงานเขียนหนังสืออยู่ช่วงหนึ่ง จนพบกับครูไศล ไกรเลิศ นักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียง จึงได้ติดตามศึกษาวิธีการแต่งเพลงและแต่งเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงชื่อ “ลาแล้วแก้วตา” ให้สุเทพ วงศ์กำแหง ร้องเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ จากนั้นได้ทุ่มเทพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่แต่งเพลงให้กับนักร้องต่างๆ จำนวนมาก อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง ชรินทร์ นัทนาคร สวลี ผกาพันธุ์ ธานินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ฯลฯ โดยการสนับสนุนของ คุณโตสิต สีบุญเรือง ผู้ทำให้สุรพลเติบโต ผลงานเพลงของสุรพล โทณะวณิก เป็นผลงานเพลงที่มีปรัชญาชีวิตให้ความหวังกำลังใจ สะท้อนความอ่อนโยน ความรัก ความผูกพันธ์ของมนุษย์ เช่น เพลงใครหนอ อยากลืมกลับจำ ในโลกแห่งความฝัน ฯลฯ เคยได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ๖ รางวัล รางวัลตุ๊กตาทองมหาชน ๑ รางวัล นายสุรพล โทณะวณิก จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนสุรินทร์ราษฎร์บำรุง
นักธรรมตรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อนุกรรมการในการดำเนินการจัดทำเพลงประจำสถาบันฯเนติบัณฑิตยสภา ฯ
นักแต่งเพลง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล)
รางวัลตุ๊กตาทองมหาชน
แผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่๓
แผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่๒
แผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่๑
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th