หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย

ชื่อ : นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจแสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี หมอลำทองมี สายพิณ หมอลำสุบรรณ พละสูรย์ เป็นผู้ที่มีความจำและไหวพริบปฏิภาณสูง ฝึกลำอยู่เพียง ๒ ปี ก็สามารถรับงานแสดงเป็นของตนเองได้ และเนื่องจากเป็นหมอลำที่มีสำนวนคมคาย สามารถโต้ตอบกับหมอลำฝ่ายชายได้อย่างฉลาดเฉลียว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีคารมกล้า โต้ตอบกับคู่ลำด้วยไหวพริบที่ฉับไวกลอนลำแต่ละกลอนมีสาระเชิงปรัชญาชีวิต ให้คติสอนใจที่แยบคาย ทำให้เป็นหมอลำหญิงคนเดียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุด มีงานแสดงทั้งกลางวัน กลางคืน เป็นศิลปินของประชาชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีหมอลำ เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. ๒๕๓๗ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนบ้านดอนจิก
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๔ นักร้องเพลงพื้นบ้าน หมอลำ
๒๔๙๘ นักแสดง(บันทึกลงแผ่นเสียง) บริษัทกมลสุโกศล
นักแสดง(บันทึกเทป) บริษัทเสียงสยามและบริษัทกรุงไทย
๒๕๒๒ นักแสดง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
๒๕๓๗ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
๒๕๓๖ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
๒๕๓๓ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
ผลงาน

หมอลำ
นานาคติ
บุพกรรมนิทาน
แมงดาหากินตามซ่อง
รำวงลาว
ล่องโขงในขวด
ลูกทรพีฆ่าพ่อ
สอนผู้เฒ่า
เกี้ยวผู้ชายชอบหลอก
เกี้ยวอุปมา
คติโบราณ ๑
คติโบราณ ๒
นครกลางดง
เบ็ดเตล็ดสับเปิ่น
ประเพณีลาว
รักเปรียบเทียบ
ลาวเวียงจันทน์
สมัยโบราณ ๑
สมัยโบราณ ๒
สมัยเวียงจันทร์
อวยพรทหารตำรวจ
อัศจรรย์

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th