หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอิ่ม จิตต์ภักดี

ชื่อ : นายอิ่ม จิตต์ภักดี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอิ่ม จิตต์ภักดี เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่จังหวัดสงขลามีความสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นแสดงหนังตะลุงแบบครูพักลักจำ ไม่มีใครสอนให้โดยตรง จนเมื่ออายุ ๒๗ ปี ความศรัทธาในการแสดงหนังตะลุงจึงได้สมัครเป็นศิษย์หนังหม้ง แห่งบ้านชะรัด จังหวัดพัทลุง หนังหม้งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และครอบให้ทำให้นายอิ่ม มานะฝึกฝนการแสดงมากยิ่งขึ้น เมื่อออกแสดงได้ไม่นานนักความมีไหวพริบปฏิภาณด้านการแสดงที่จับใจผู้ชมในการด้นกลอนสดที่พลิกแพลงสอดคล้องกับ เหตุการณ์ทำให้เป็นคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบทตลกที่มี “ เท่ง ” เป็นตัวเอกนั้น แสดงได้ถูกใจประชาชน จนได้รับฉายาว่า “ หนังอิ่มเท่ง ” มาจนปัจจุบัน หนังอิ่มเท่ง มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ รับงานแสดงทั่วทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้เป็นคณะหนังตะลุงที่ยังคงรักษาแบบฉบับหนังตะลุงรุ่นเก่าไว้เป็นอย่างดี การแสดงทุกเรื่องจะสอดแทรกคติธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีแก่ประชาชน เคยได้รับรางวัล กลองทองคำ เสื้อสามารถ ถ้วยเกียรติยศ และ ขันน้ำพานรอง ในการแสดงหนังตะลุง นายอิ่ม จิตต์ภักดี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
นักธรรมตรี วัดบางกล่ำ
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางกล่ำ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายหนังตะลุง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
๒๕๔๐ รางวัลจาการแสดงหนังตะลุง สมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลา
๒๕๔๐ รางวัลศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง หนังตะลุง สมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th