หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสุกัญญา ชลศึกษ์

ชื่อ : นางสุกัญญา ชลศึกษ์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : นวนิยาย
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นามปากกา ” กฤษณา อโศกสิน ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักประพันธ์สตรีที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในด้านการประพันธ์นวนิยาย ได้เริ่มงานประพันธ์นวนิยาย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๗ นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า ๓๓ ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานนวนิยายไว้มากมาย ทุกเรื่องได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ทั้งยังมีผู้ขออนุญาตลิขสิทธิ์นำไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์กว่า ๒๐ เรื่อง และถ่ายทำเป็นละครโทรทัศน์กว่า ๕๗ เรื่อง บางเรื่องมีผู้นำไปใช้ในวงการศึกษา ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานด้วยความประณีต แสดงกลวิธีในการเสนอเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแนวความคิดที่อุดมด้วยลักษณะวรรณศิลป์และสุนทรียภาพตามทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรม ทั้งได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นผู้มีอุดมคติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักประพันธ์โดยได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์มาประกอบในการสร้างสรรค์นวนิยาย ทำให้ผลงานได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนและวงการวรรณกรรม ดังปรากฏว่าได้รับรางวัลวรรณกรรมทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติถึง ๑๑ ครั้ง ซึ่งยังไม่เคยมีนักประพันธ์ไทยคนใดเคยได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากถึงเช่นนี้ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ ” กฤษณา อโศกสิน ” จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนราชินี
ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๒ บรรณารักษ์ตรี ห้องสมุดกรมประมง กระทรวงเกษตร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๕ วรรณกรรมดีเด่น องค์การ สปอ. "ตะวันตกดิน"
๒๕๒๘ ซีไรต์
๒๕๑๑ วรรณกรรมดีเด่น องค์การ สปอ. "เรือมนุษย์
รับเหรียญที่ระลึกจากศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศชิลี
ผลงาน

ชาวกรุง
ถนนไปดวงดาว
ทรายย้อมสี
น้ำเซาะทราย๑
บันไดไม้รัก
บัลลังก์ใยบัว
บุษบกใบไม้
ประตูที่ปิดตาย
ปีกทอง
เพลงบินใบงิ้วเล่มสอง
เหลี่ยมกุหลาบ (เล่ม ๑)
เหลี่ยมกุหลาบ (เล่ม ๒)
ข้ามสีทันดร
ขอบฟ้าใหม่
เวียงแว่นฟ้า
เรือมนุษย์๒
เรือมนุษย์
ขุนหอคำ
น้ำท่วมเมฆ
ปูนปิดทอง
ฝนกลางฝุ่น
ฝ้ายแกมแพร
พญาไร้ใบ
รูปทอง
ลมที่เปลี่ยนทาง
ลมบูรพา
วิมานไม้ฉำฉา
หลงไฟ
จำหลักไว้ในแผ่นดิน
ชลธีพิศวาส

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th