หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช

ชื่อ : คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศการแข่งขันเปียโนของสมาคมดนตรีกรุงเทพ พ.ศ ๒๔๙๑ ได้รับทุนเรียนเปียโนและทฤษฎีจากพระเจนดุริยางค์ ๓ ปี มีความชื่นชมวิชาการขับร้องประสานเสียงมากเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๔๙๒ ชนะเลิศการสอบแข่นขันยาวชนเพื่อไปประชุมเยาวชนนานาชาติ ที่เมืองนิวยอร์ก และด้วยความสามารถทางด้านดนตรีเป็นอย่างสูง จึงได้รับทุนจาก Coe College เรียนวิชาเปียโน มีผลการเรียน เกียรตินิยมทั้ง ๔ ปี สร้างชื่อเสียงทั้งรางวัลเรียนเก่ง รางวัลนักเรียนดนตรีหญิงยอดเยี่ยมมาโดยตลอด และเป็นนักเปียโนหญิงไทย คนแรกที่จบปริญญาโท สาขาดนตรีจาก EASTMAN SCHOOL OF MUSIC, RUCHESTER, NEWYORE สถาบันดนตรีชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เมือกลับมาเมืองไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง พัฒนาการศึกษาวิชาดนตรีอย่างจริงจัง เป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีสากลและเปียโน ที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากร หลังลาออกจากราชการได้เป็นอาจารย์ประจำสอนดนตรีและการขับร้องประสานเสียงที่โรงเรียนศึกษานานาชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โดยส่วนตัวเป็นนักเดี่ยวเปียโนที่มีความสามารถโดดเด่นของไทย เป็นผู้ริเริ่มนำเพลงไทยไปเรียบเรียง และขับร้องประสานเสียงแบบสากลจนเป็นรากฐานสำคัญของการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูสอนขับร้องขึ้น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย มีผลงานเพลงขับร้องประสานเสียง ๑๘ ชุด อาทิ วัฒนาพาชื่น วัฒนาพาเพลินมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ คอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานด้านการแยกเสียงประสาเพื่ออนุรักษ์พัฒนาเพลงไทยเดิม เพลงพื้นเมือง และเพลงไทยสากล สำหรับเป็นคู่มือและบทเพลงในการสอนขับร้องประสานเสียง ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง แก่วงการเพลงไทย คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาโททางดนตรี Rochester
ปริญญาตรีทางดนตรี Coe college,Cedar Rapids,lowa USA
มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ขับร้องประสานเสียง
๒๔๙๙ อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนนาฎศิลป์กรมศิลปากร
๒๕๐๑ อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนศึกษานานาชาติ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ พระพิฆเนศทองพระราชทาน
๒๕๒๖ โล่เกียรติยศ
๒๕๓๙ พระพิฆเนศทองพระราชทาน
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th