หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายใหญ่ วิเศษพลกรัง

ชื่อ : นายใหญ่ วิเศษพลกรัง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน-เพลงโคราช
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอเพลงโคราชที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นที่ยอมรับไม่เฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น แต่ยังเป้นที่ยอมรับของชาวจังหวัดภาคกลางภาคอีสาน และภาคเหนืออีกด้วย นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เป็นหมอเพลงโคราชที่มีปฏิภาณไหวพริบที่สามารถว่าเพลงโต้ตอบกับหมอเพลงคู่ได้อย่างเฉียบแหลมคมคาย มีความไพเราะในเนื้อหาสาระตามแบบฉบับของเพลงโคราชจนได้รับฉายาว่า “ใหญ่เพลงงาม” หรือ “ใหญ่เมืองคงดำรงศิลป์” ซึ่งในช่วงที่มีชื่อเสียงนั้นได้รับควานิยมเป็นอย่างมาก รับงานแสดงมากที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลา ๔๘ ปี ของการเป็นหมอเพลงโคราช นายใหญ่ วิเศษพลกรัง ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับเพลงโคราชตลอดมา ถึงแม้ปัจจุบันจะยุติการรับงานแสดงแล้วก็ตาม แต่ด้วยความเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ยังยินดีสาธิตและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานให้แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน นับว่า นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เป็นศิลปินเพลงโคราชที่อนุรักษ์สืบทอดและสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านอีสาน ให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป นายใหญ่ วิเศษพลกรัง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-เพลงโคราช) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนวัดตะกร้อ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
หมอเพลง คณะหัวรถไฟ
หมอเพลง คณะนกเล็ก
หมอเพลงอิสระ คณะแม่สองเมือง
หมอเพลงอิสระ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
๒๕๓๖ ประกาศเชิดชูเกียรติ ศูนย์วัฒนธรรมจังหัดนครราชสีมา
๒๕๓๗ ประกาศเชิดชูเกียรติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th