หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางรวงทอง ทองลั่นธม

ชื่อ : นางรวงทอง ทองลั่นธม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้องเพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นางรวงทอง ทองลั่นธม เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสนใจในการขับร้องมาแต่เยาว์วัยด้วยการมานะฝึกฝนตนเองในชั้นแรก และได้รับการสนับสนุนการฝึกร้องเพลงจากครูเอื้อ สุนทรสนาน อยู่นานหลายปี จึงได้มีโอกาสขับร้องเพลงออกอากาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคทดลองซึ่งเพลงที่ขับร้องในช่วงนั้นได้แก่ เพลงเสี่ยงเทียน เพลงรำพึงถึงคู่ และด้วยน้ำเสียงใสเศร้า ๆ กับการขับร้องบทเพลงที่มีเนื้อหาไพเราะซาบซึ้งทำให้ชื่อเสียงของรวงทอง ทองลั่นธม เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เป็นนักร้องที่มีความสามารถพิเศษสูง มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงได้อย่างไพเราะ น้ำเสียงมีเสน่ห์ อักขระชัดเจนถูกต้อง สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและอารมณ์ของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ที่ผ่านมา มีผลงานเพลงกว่า ๒,๐๐๐ เพลง ได้บันทึกแผ่นเสียงทำให้ประชาชนได้รับรสความสุนทรีย์จากน้ำเสียงที่ไพเราะมาเป็นเวลาอันยาวนาน และนอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการแสดงละคร แสดงภาพยนตร์ จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่มีผลงานหลากหลาย จนได้รับประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาง ๒ ครั้ง รับพระราชทานราวงวัลใบโพธิ์ทองจากพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักร้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้อง และได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๘ เป็นต้น นางรวงทอง ทองลั่นธม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนนันทศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๔ นักแสดงละคร
๒๕๐๖ นักแสดงละครเวที
๒๕๐๖ นักแสดง
๒๕๐๖ นักจัดรายการ
๒๕๐๐ นักแสดง
๒๕๐๖ โฆษกของสถานีวิทยุ ท.ท.ท กรมประชาสัมพันธ์
๒๕๐๐ รับราชการกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
นักร้องอิสระ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
๒๕๓๙ ประกาศเกียรติคุณในการให้การสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อกาชาดเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย
๒๕๓๘ ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๙ โล่เกียรติคุณเชิดชูเกีรติเป็นบุคคลทีให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์มรกดทางวัฒนธรรมไทย โรงเรียนปราโมชวิทยา
๒๕๓๗ เกียรติบัตรในการร่วมใจสนับสนุนปีกณรงค์วัฒนธรรมไทย
๒๕๓๖ เข็มบุรฉัตร กรมทหารสื่อสาร ที่ ๑
๒๕๓๕ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร สโมสรโรตารี่พระนคร
๒๕๓๐ ประกาศเกียรติคุณ
๒๕๓๑ โล่เกียรติยศ สมาคมนิสิตเก่าจุฬา
๒๕๓๒ เกียรติบัตรในการสนับสนุน โรงเรียนสารวิทยา
๒๕๓๓ ได้รับเกียรติในการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในกิจกรรมหารายได้จัดสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๒๕๒๔ โล่ที่ระลึกจากสโมสรไลออนส์สตรีลำปาง
๒๕๒๖ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสนับสนุนการจัดงาน สโมสรไลออนส์ นครพิงค์
๒๕๒๑ สตรีดีเด่นแห่งปี และได้รับเหรียญสนองเสรีชน กระทรวงมหาดไทย
๒๕๒๓ เกียรติบัตรในการให้เกียรติร้องเพลงที่ชนะการประกวด
๒๕๒๓ โล่ที่ระลึกจากสโมสรโรตารี่อุบล
๒๕๒๔ โล่ที่ระลึกจากชมรมปักษ์ใต้
๒๕๑๘ เกียรติบัตรเป็นผู้ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดียิ่ง กรมศิลปากร
๒๕๐๐ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
๒๕๐๐ พระราชทานแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๐ พระราชทาน
๒๕๐๐ พระราชทานเหรียญสังคีตมงคล
๒๕๐๐ พระราชทานเสมา ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
โล่ที่ระลึกจากชมรม๑๙ งาน๑๙ บอลส์มหากุศล
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th